งานศิลปะนานาชาติออนไลน์ ผลงาน นศ.ศิลปะ มรภ.เพชรบุรี

CrC Academy International Art Awardประเทศบังคลาเทศ

       ผลงานภาพเขียนของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 9 คนได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้าย จัดแสดงในงานแสดงศิลปะนานาชาติออนไลน์ ประเทศบังคลาเทศ “1st CrC Academy International Art Award” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา บุตรแขก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบไปด้วย 1) นายอศิลา เจือนาก นักศึกษาชั้นปีที่ 5 2) นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์เพิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 3) นางสาวพิชชาพร เตมีย์สุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 4) นางสาวน้ำฝน ภูบุญมี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 5) นางสาวพชรพร สายจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 6) นางสาวพิมผกา บุญยะประทีป นักศึกษาชั้นปีที่ 4 7) นายสุเมธ กล้วยเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 8) นายธาราพงษ์ ประมูลวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 9) นายธีรศักดิ์ ไทยเดิม นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผศ.ดร.สุธิดา บุตรแขก กล่าวว่า รายการประกวดศิลปะนานาชาติออนไลน์ ครั้งที่ 1 CrC Academy International Art Award จัดขึ้นโดย สถาบันศิลปะ Creative Captain Academy เป็นสถาบันศิลปะแห่งหนึ่งในประเทศบังคลาเทศ ดำเนินการจัดโครงการประกวดผลงานศิลปะนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญชวนให้ศิลปิน นักศึกษาศิลปะ รวมถึงผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ส่งภาพถ่ายผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม รวมถึงจิตรกรรมสื่อผสม โดยไม่ได้กำหนดหัวข้อ เทคนิค และขนาดชิ้นงาน กำหนดส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น เป็นผลงานจิตรกรรม และจิตรกรรมสื่อผสมเข้าร่วมการประกวดศิลปะนานาชาติในรูปแบบออนไลน์

            รายการนี้มีผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากหลากหลายประเทศเข้าร่วม อาทิ บังคลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย ไทย อินโดนิเซีย ทางสาขาวิชาศิลปศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาส่งผลงานจิตรกรรมตามแนวความคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละคนเข้าร่วมการประกวดจำนวน 10 คน ปรากฏว่าได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจำนวน 9 คน ทางผู้จัดงานได้ประกาศรายชื่อและจัดแสดงผลงานศิลปะของ 40 คนที่เข้ารอบสุดท้ายผ่านช่องทางออนไลน์เพจเฟซบุ๊ก Creative Captain Academy และจะทำการพิจารณาตัดสินในรอบสุดท้ายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

            ผศ.ดร.สุธิดา กล่าวต่ออีกว่า ทางสาขาวิชาศิลปศึกษา และอาจารย์ผู้สอนได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชั้นเรียนได้ส่งประกวดเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ได้มีประสบการณ์ในเวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้ศิลปะของประเทศอื่น ๆ นั้นมีรูปแบบแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไร เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น เนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา นอกจากเรียนทักษะด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ยังต้องเรียนวิชาชีพครูควบคู่ อาทิ การสร้างสื่อศิลปะ วิชาการสอน ดั้งนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงไม่ได้มีจำนวนมากเหมือนกับนักศึกษาที่เรียนด้านทัศนศิลป์หรือสายวิจิตรศิลป์โดยตรง จึงไม่ได้มุ่งเน้นการส่งผลงานศิลปะเพื่อการประกวดเป็นหลัก จะมีการส่งผลงานเพื่อขอรับทุนการศึกษา เช่น กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ (มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา สาขาศิลปะและการออกแบบ ได้รับทุนสาขาละ 1 คน โดยหลังจากนี้ทางอาจารย์ผู้สอนจะพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการศิลปะทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่กระทบกับการเรียนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะพิจารณาจากผลงานของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์เห็นว่ามีคุณภาพสามารถส่งเข้าประกวดแข่งขันก็จะผลักดันอย่างเต็มที่

            “รู้สึกภูมิใจในความสามารถและความตั้งใจของนักศึกษาที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวด จะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม เพราะนักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะในมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การส่งผลงานเข้าร่วมในเวทีนานาชาติทำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง เชื่อว่าจะนำแรงบันดาลใจและกำลังใจมาสร้างสรรค์ผลงานที่ดีขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยทางคณาจารย์สาขาศิลปศึกษาจะหาโอกาสให้นักศึกษาได้มีพื้นที่หรือเวทีได้แสดงผลงาน เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอผลงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ผศ.ดร.สุธิดา บุตรแขก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา กล่าว

            ..ปรียาภรณ์ พันธุ์เพิ่ม นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจที่ผลงานของตนเองผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้าย แม้จะเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในสมัยเรียนชั้นปีที่ 4 ก่อนที่ปัจจุบันจะฝึกสอนในโรงเรียนขณะที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีอาจารย์สุธิดา บุตรแขก อาจารย์ประจำรายวิชาจิตรกรรรมเป็นที่ปรึกษา คอยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเวทีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและมุมมองความคิดด้านศิลปะที่จะเป็นประโยชน์หลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!