จังหวัดเพชรบุรีคัดเลือก “คนดี ศรีเมืองเพชร”

เชิดชูเกียรติผู้ทำความดี คุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง ๓๐ คน ๑ องค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

      เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ นายณัฐวุฒิ
เพ็ชรพรหมศร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ทำความดี ทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรี เป็นการประกาศเกียรติคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจในการทำคุณงามความดี และสร้างประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวไปยังทุกส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีให้ผู้ที่สนใจส่งแบบเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลฯ สำหรับผลการคัดเลือก “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ ด้าน รวมทั้งสิ้น
๓๐ คน และ ๑ องค์กร มีรายนามดังนี้

๑) ด้านรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร/ช่างฝีมือ ได้แก่
๑. นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-งานศิลปะปูนปั้น)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา แฉ่งฉายา  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ ๓. นายสัณฐาน ถิรมนัสศิลปิน
สาขาทัศนศิลป์ ๔. นายธานินทร์ ชื่นใจ  ครูช่างลายรดน้ำ ๕. น.ส.สิริลักษณ์ ศรีทองคำ ช่างทำทอง
โบราณ ๖. นายวิริยะ สุสุทธิ ครูช่างแทงหยวก

นายทองร่วง เอมโอษฐ
ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา
นายสัณฐาน ถิรมนัส
นายธานินทร์ ชื่นใจ 
น.ส.สิริลักษณ์ ศรีทองคำ

๒) ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร ได้แก่ ๑. นายแสวง  เอี่ยมองค์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี
๒. นางถนอม คงยิ้มละมัย เจ้าของพิพิธภัณฑ์ปานถนอม ภูมิปัญญาไทยทรงดำเพชรบุรี

นายแสวง  เอี่ยมองค์
นางถนอม คงยิ้มละมัย

๓) ด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารเมืองเพชร ได้แก่ นางสมาน กลิ่นนาคธนกร เจ้าของธุรกิจ “ขนมหม้อแกงแม่สมาน”

นางสมาน กลิ่นนาคธนกร

๔) ด้านมนุษยศาสตร์รากฐานเมืองเพชร ได้แก่ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ
ปานเนียม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๒. นายกฤษดากร อินกงลาศ ช่างจิตรกรรมไทย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ
ปานเนียม
นายกฤษดากร อินกงลาศ

๕) ด้านบริหารจังหวัดด้วยหลักธรรมาภิบาล
ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ

๖) ด้านบริหารกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล

๗) ด้านบริหารรัฐกิจ ได้แก่ ๑.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ๒.นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายอลงกรณ์ พลบุตร
.นายยุทธพล อังกินันทน์
นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์

๘) ด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ นายสุชาติ อุสาหะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะกรรมาธิการ
การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

นายสุชาติ อุสาหะ

๙) ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่
๑. นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ๒. นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ๓. นายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ
นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ
. นายวรวิสูตร ฉิมพาลี

๑๐) ด้านบริหารส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

๑๑) ด้านสนับสนุนกิจการสาธารณสุข ได้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์

๑๒) ด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ได้แก่
๑. นายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา
๒. นายสุริยะ ชูวงศ์ เกษตรกรตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด ๓. ดร.ทัดทอง พราหมณี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายไพโรจน์ พ่วงทอง
นายสุริยะ ชูวงศ์
ดร.ทัดทอง พราหมณี

๑๓) ด้านการสร้างเศรษฐกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้แก่ ๑.นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์  เจ้าของธุรกิจ “บ้านขนมนันทวัน” ๒. นางชปาพันธ์
เงินมูล
เจ้าของธุรกิจ “พันธ์สุข”๓. นายประวิทย์ เครือทรัพย์  เจ้าของธุรกิจ “ลุงอเนก ขนมหวานเมืองเพ็ชร์”

นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์
นางชปาพันธ์
เงินมูล
นายประวิทย์ เครือทรัพย์

๑๔) ด้านสื่อมวลชนสร้างสรรค์เมืองเพชร ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุนันท์ นีลพงษ์นายกสมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ นักจัดรายการวิทยุ

รองศาสตราจารย์สุนันท์ นีลพงษ์

๑๕) ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ นายณัฐวุฒิ
สกิดใจ

นายณัฐวุฒิ
สกิดใจ

๑๖) ด้านเยาวชนรู้รักษ์ศิลปะเมืองเพชร ได้แก่ กลุ่มลูกหว้า

กลุ่มลูกหว้า
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!