จังหวัดเพชรบุรีพัฒนาต่อยอด “ผ้าลายสุวรรณวัชร์” ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรีต้นแบบศูนย์การเรียนรู้

จังหวัดเพชรบุรีมีมติให้ลายผ้า
“สุวรรณวัชร์” ที่ถอดแบบลายจากต้นเสา
พระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม ผลงานการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมมือกับ “กลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรี” ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง ดำเนินการทอดแบบลายผ้าและทอผ้าลายสุวรรณวัชร์ ใช้ในการตัดเย็บชุดผ้าไทย พร้อมส่งเสริมให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอสุวรรณวัชร์ให้กับชุมชนและผู้สนใจต่อไป

      เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรี หมู่ ๑ ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นายณัฐวุฒิ
เพ็ชรพรหมศร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นายศักดิ์สิทธิ์
วิบูลศิลป์โสภณ
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยี่ยมชมการทอผ้าลายสุวรรณวัชร์ ซึ่งเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมี น.ส.นรินรัตน์ คำปุ้ยธนันธร
ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากลุ่มลั่นทมขาวสาวพวนเพชรบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าทอไทยพวนเพชรบุรี ภายใต้แบรนด์มาดาม์ลั่นทมขาวว์
นายยงยุทธ เกษมส่งสุข ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า
ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาและต่อยอด
ผ้าทอสุวรรณวัชร์ 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้ค้นหาและออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเป็นลายผ้าที่ถอดแบบลายจากต้นเสา
พระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เชิญผู้แทนจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับรองลายผ้าฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีมติให้ลายผ้า
ที่ถอดแบบจากลายที่ปรากฏบนเสาพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม มีชื่อลายว่า “สุวรรณวัชร์” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี

ผวจ.เพชรบุรี กล่าวต่ออีกว่า ทางจังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาต่อยอดลายผ้าสุวรรณวัชร์ เบื้องต้นได้ทำการร่วมมือกับกลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรีที่มี น.ส.นรินรัตน์ คำปุ้ยธนันธร นาย
ยงยุทธ เกษมส่งสุข
ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ดำเนินการถอดแบบลายผ้าและทอผ้าลายสุวรรณวัชร์
โดยใช้เทคนิคการผ้าทอแบบขิดด้วยกี่กระตุก ซึ่งเป็นเทคนิคการทอผ้าของชาวไทยพวน เพื่อ
ให้ได้ต้นแบบผ้าลายสุวรรณวัชร์ ก่อนนำไปเผยแพร่
ให้กับชุมชน กลุ่มทอผ้าที่สนใจสามารถผลิตผ้าลายสุวรรณวัชร์ เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุด
ผ้าไทยหรือจำหน่ายเป็นผ้าผืนให้หน่วยงาน บุคคลที่สนใจได้สวมใส่ผ้าไทยผ้าลายสุวรรณวัชร์ที่เป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า เพื่อให้ผ้าทอลายสุวรรณวัชร์สามารถผลิตและพอเพียงกับความต้องการของหน่วยงาน ประชาชนที่สนใจ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเล็งเห็นว่า ควรจะมีการพัฒนาหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทอผ้าพื้นเมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะผ้าลายสุวรรณวัชร์ให้กับกลุ่มทอผ้า ชุมชน ประชาชน นักศึกษาที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
และลงมือทำได้จริง โดยใช้พื้นที่ของกลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรีที่บ้าน
มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง รวมถึงการพัฒนาด้านการออกแบบเสื้อผ้าชุดไทยให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่สวมใส่ชุดผ้าไทย เป็นการสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น

      ด้าน .ส.นรินรัตน์ คำปุ้ยธนันธร
กลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรี กล่าวว่า
ขอขอบคุณทางจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้โอกาสและเห็นความสำคัญของกลุ่มผ้าทอไทยพวนเพชรบุรีได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาผ้าลายสุวรรณวัชร์ ซึ่งเป็นการนำลวดลายที่ปรากฏบนต้นเสาพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี มาใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าจนประสบความสำเร็จได้ผ้าทอลายสุวรรณวัชร์ใช้ตัดเย็บเป็นชุดผ้าไทยด้วยฝีมือช่างท้องถิ่น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้จะได้รับการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การทอผ้าลายสุวรรณวัชร์ให้กับชุมชนชาวไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า รวมถึงกลุ่มทอผ้าอื่น ๆ
ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะเรียนรู้การทอผ้าลายสุวรรณวัชร์ในการพัฒนาต่อยอด
อันจะก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน
และผู้ที่สนใจต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!