จังหวัดเพชรบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการ To be number one ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเยาวชน

จังหวัดเพชรบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการ To be number one

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเยาวชน

          เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนา สนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างจังหวัดเพชรบุรี, To be number one จังหวัดเพชรบุรี และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 19 องค์กร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี นายปรเมศร์ ธีระคำศรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี น.ส.จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) นายนิติพงษ์ ยาวไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี น.ส.จันทวรรณ ศรีภูมินทร์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนาม

          นางฉัตรพร เปิดเผยว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของบรมวงศานุวงศ์ที่มี ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานของโครงการ ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 6 – 25 ปี ถือเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ

          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สนองพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ จังหวัดเพชรบุรีจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย 19 องค์กรในพื้นที่ จัดให้มีการบันทึกข้อตกลง MOU ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและรู้รับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=LX2OZDk7PEU

ทีมข่าวเพชรภุมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!