จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริต

จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน

เพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี


          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) เพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน 8 อำเภอ ในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกว่า 300 คน นายสุชาติ สุขสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

          นายสุชาติ เปิดเผยว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่สะสมและหยั่งรากลึกในสังคมไทยมานาน ปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างมาก สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ภาคประชาสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันปราบปรามการทุจริต อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและสร้างระบบการบริหารเครือข่ายร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินงานต่างๆด้วยความยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทยต่อไป


          ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่ ใส่ใจจริยธรรม, การบรรยายเรื่อง หยุดคอรัปชั่นเพื่อพัฒนาประเทศชาติ และการบรรยายในหัวข้อพิเศษเรื่อง “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายอาคเนย์ กายสอน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!