จัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพ ส่งเสริมนักปลูกกัญชาให้ความรู้ด้านกฏหมายยกให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ อาคาร WALDO18 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พล.ท.สีหเดช ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ นายอร่าม ลิ้มสกุล นักค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์กัญชา นายอัครเดช ฉากจินดา นักเคลื่อนไหวจากกลุ่มเขียนอนาคตกัญชาไทย จ.กระบี่ ดร.โสภณ เอสบิวโดอิน นักวิชาการและผู้คิดค้นนวัตกรรมระบบไฟปลูกกัญชา และนายอรุณศักดิ์ อ่องลออ ศิลปินนักคิดนักเขียน ผู้กำกับภาพยนตร์ ร่วมแถลงข่าวจัดตั้ง “สมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย”

                นายอร่าม ลิ้มสกุล หรือ”ลุงดำ” เปิดเผยว่า สมาคมนักปลูกกัญชาแห่งประเทศไทย มีสำนักงานอยู่ที่ 937/26 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ก่อตั้งขึ้นโดยมีกัญชาชนหลายองค์กรสนับสนุน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิกนักปลูกและบุคคลผู้สนใจเกี่ยวกับกัญชาทุกด้านอย่างเป็นระบบในทุกมิติ สร้างและส่งเสริมนักปลูกมืออาชีพ ด้านข้อมูลพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านกำกับ ดูแล และติดตามจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความรู้ทางกฎหมาย วิชาการ และการปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกและเสริมความรู้เชิงผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในเชิงเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปเป็นสื่อกลาง ช่วยเหลือ ประสานงาน ระหว่างภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ความรู้วิชาการ บทความ และผลงานวิจัยต่าง ๆ อันเกี่ยวกับกัญชาในสื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดงานประชุม สัมมนา งานส่งเสริมการค้าหรืองานแสดงสินค้าอันเกี่ยวกับกัญชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรนักปลูกยุคใหม่ และยกระดับวิถีเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การค้า และการอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างแท้จริง

                นายอร่าม กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้สมาคมฯ จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกนักปลูก หน่วยงานราชการ สถาบัน องค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ราคากลาง ซื้อขาย กัญชาและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในการปลูกกัญชา ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ (ตลาดโลก) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางการค้าขายและการบริการ

                “ขณะนี้สมาคมฯ กำลังประสานงานกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เพื่อเตรียมเปิดเป็นสถาบันสร้างนักปลูกกัญชาอาชีพ ส่งเสริมด้านวิชาการให้เกิดอาชีพนักปลูกในไทยที่ถูกกฎหมายและพัฒนาเพื่อการส่งออก เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจที่จะฟื้นฟูในอนาคต ถ้ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ จะเกิดรายได้ เกิดอาชีพมากมาย และเตรียมจัดงานกัญชาระดับโลก (World beach cannabis) เพื่อองค์ความรู้เชิงกัญชาทางการแพทย์และจัดการแข่งขันการปลูกกัญชาทางการแพทย์แนวตั้ง ณ อาคาร WALDO18 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อเฟ้นหานักปลูกมืออาชีพทางการแพทย์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาสายพันธุ์กัญชา เป็นอนาคตใหม่ของกัญชาเมืองไทยด้วย” นายอร่ามกล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!