จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ จัดหลักสูตร “นวด 40

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ จัดหลักสูตร “นวด 40 ท่าดัดกายคลายโรค” เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร “นวด 40 ท่าดัดกายคลายโรค” น.ส.อุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีและให้การต้อนรับ
น.ส.อุดม กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี มีคนว่างงาน จำนวน 3,191 คน ผู้มีงานทำ 283,419 คน ผู้มีงานทำเป็นแรงงานนอกระบบ 138,069 คน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรและด้านประมง 50.25% นอกภาคเกษตร 68.684 คน 49.75%

กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มทักษะนวดไทยเสริมท่องเที่ยวเมืองเพชร ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้คนมีทักษะที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของตนเอง ลดปัญหาการเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงาน มีงานทำที่ยั่งยืน มีความก้าวหน้าในอาชีพมีรายได้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับตลาดแรงงาน อีกทั้งรองรับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการ และการเปิดประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการอบรมได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างภาคภูมิ
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขั้นในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 23 คน โดยมี น.ส.สาลี บุญส่ง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การแต่งกายมาตรฐาน ทัศนคติและจรรยาบรรณของผู้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะในร่างกาย

ประโยชน์และข้อระวังในการนวดศึกษาแผนภูมิของจุดต่างเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย ความผิดปกติในจุดต่างๆของร่างกาย เทคนิคการนวด 40 ท่าดัดกายตามบขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้องและข้อควรระวังในการนวดเป็นต้น

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!