ชวนร่วมงาน ‘วันกุ้งดำเพชรบุรี’ (วันที่ 16 ตุลาคม 2565)

ชวนร่วมงาน ‘วันกุ้งดำเพชรบุรี’

พัฒนาต่อยอดพันธุ์กุ้งกุลาดำเพชรบุรี

นายชยานันต์อินทรัตน์ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเพชรบุรีเปิดเผยว่าชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเพชรบุรีโดยการสนับสนุนจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดงาน“วันกุ้งดำเพชรบุรี”ครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรีในวันเสาร์ที่๕พฤศจิกายน๒๕๖๕ณห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิดอาคารสุเมธตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภายในงานมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาและให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดและเรียนรู้ทิศทางการตลาด

กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา๘.๓๐น.วันที่๕พ.ย.โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดงานนายสมบุญธัญญาผลประมงจังหวัดเพชรบุรีผศ.ดร.เสนาะกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมให้การต้อนรับ

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง“นโยบายกรมประมงกับ
การสนับสนุนภาคผู้เลี้ยง”
โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งกรมประมง, การเสวนาเรื่อง“แนวโน้มราคากับการรับซื้อกุ้งกุลาดำ”โดยตัวแทนห้องเย็น, การบรรยายเรื่อง“ผู้สนับสนุน”

การเสวนาเรื่อง“แนวทางการเลี้ยงและเทคนิคการทำสีกุ้งกุลาดำ”โดยนายเกรียงศักดิ์รุ่งโรจน์วรารักษ์ (ป๋องไชยา)จากรุ่งโรจน์ฟาร์มจ.สุราษฎร์ธานีนายประชาวุฒิเกตุแก้ว (เก๋บ้านแพ้ว)จาก
จารุนันท์ฟาร์มจ.ราชบุรีโดยมีนายเจษฏาพงษ์พานิชเป็นผู้ดำเนินการเสวนา

      การบรรยายเรื่อง“เลี้ยงกุ้งดำได้ดีได้จริงมีกำไรในพื้นที่เพชรบุรี”โดยนายชยานันต์อินทรัตน์ (จอย)ประธานชมรมกุ้งกุลาดำเพชรบุรีจากนายหัวฟาร์มจ.เพชรบุรีและนายไชยศักดิ์เชี่ยวบางยาง (แก้ว)จากไชยศักดิ์ฟาร์มจ.เพชรบุรีและการบรรยายเรื่อง“สร้างตลาดเพิ่มศักยภาพทิศทางกุ้งดำเพชรบุรี”โดยนายศักดิ์สหกรณ์คงสมุทรประธานคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำไทย

      นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอุปกรณ์และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกิจกรรมการจับแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนต่างๆมากมาย

                เกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงกุ้งกุลาดำสามารถร่วมงาน “วันกุ้งดำเพชรบุรี” ได้ในวันเสาร์ที่๕พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น.
ณห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิดอาคารสุเมธตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐๘๑-๔๕๙๔๙๔๕, ๐๙๔-๒๘๙๔๔๕๙และ๐๘๗-๑๑๕๑๙๘๗.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!