ชวลิต จงเจริญชัยสกุล เจ้าของ บริษัท เขาใหญ่ศิลา จำกัด

นักธุรกิจ-นักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ สาขาชะอำ

เส้นทางชีวิต ฉบับนี้ขอร้อยเรียงเรื่องราวประวัติ นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล ซึ่งเจ้าตัวย้อนอดีตจากความทรงจำให้ เพชรภูมิ” ได้รับฟัง ณ ห้องทำงานโรงโม่หิน บริษัท เขาใหญ่ศิลา จำกัด เลขที่ 1/2 ถนนชลประทานซีเมนต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

                นายชวลิตจงเจริญชัยสกุล เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2494 ที่ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นบุตรคนที่ 6 จากจำนวนพี่น้อง 12 คน ของ นายอุ้ย-นางโง้วฉั่วสี แซ่โง้ว

ในวัยเยาว์ ครอบครัวนายชวลิตประกอบอาชีพเปิดร้านจำหน่ายสินค้าโชห่วย (สินค้าเบ็ดเตล็ด) เริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนจบชั้น ป.4 ที่ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ (สมกิตติราษฎร์บำรุง) ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนวัดคู้ธรรมสถิติ์วราราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จนจบชั้น ป.7 จากนั้น
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนอัมพวา “อัมพวันวิทยาลัย” ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จนจบชั้น ม.3 และได้เข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพแผนกบัญชีที่ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร กรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร)

หลังสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยพาณิชยการพระนครแล้ว ก็ได้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานธนาคารอยู่ที่ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี ในระหว่างที่ทำงานก็ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมทั้งศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทั้ง 2 แห่ง และต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารศรีนครนับแต่นั้นมา

                นายชวลิตบริหารงานที่ธนาคารศรีนครอยู่นานกว่า 20 ปีก่อนลาออกมาเปิด บริษัท เขาใหญ่ศิลา จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 ถนนชลประทานซีเมนต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในปี 2510 ได้สมรสกับนางจรุงรัตน์ อินทร์เงินมูล มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 3 คน คือ ดร.ชยนันท์-น.ส.มนต์พนิดา-เรือโทหญิง ศุภนันท์  จงเจริญชัยสกุล

นอกจากจะประกอบกิจการโรงโม่หินจนมีฐานะมั่นคงแล้ว นายชวลิตยังได้สละเวลาอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยสมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็น ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นรองประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี ที่มี นายแสวง เอี่ยมองค์ เป็นประธานมูลนิธิฯ

                ต่อมา นางกุสุมา บีเค็นน์ (มินทะขิน) ผู้ใจบุญชาวกรุงเทพฯ ได้รับรู้ถึงปัญหาใหญ่ของคนตาบอด
ในประเทศไทยที่มีความพิการอื่นร่วมอยู่ด้วย ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่มีผู้ดูแล ต้องตกอยู่ในสภาพด้อยโอกาส สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา จึงได้แสดงความจำนงบริจาคที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านห้วยหิน ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มี ดร.ประหยัด ภูหนองโอง เป็นประธานมูลนิธิฯ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ นายแอนโทนีชาร์ลส์ บีเค็นน์ ผู้เป็นสามีที่ล่วงลับไปแล้ว และใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

                หลังจากนั้น นายแสวง เอี่ยมองค์ ได้เสนอต่อ ดร.ประหยัด ภูหนองโอง เพื่อให้ นายชวลิตจงเจริญชัยสกุล เป็นประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ และเป็นประธานดำเนินงานจัดสร้างโรงเรียนแห่งนี้ โดยได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552

                ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานทอดผ้าป่า ได้ยอดเงินบริจาค 15,286,877.91 บาท และมูลนิธิธรรมิกชนฯ ได้สนับสนุนเงินอีกส่วนหนึ่ง จึงสามารถลงมือก่อสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ได้เมื่อปี 2557

                โรงเรียนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 4 โซน โซนแรกเป็นอาคารสำนักงาน 3 ชั้น โซนที่ 2 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น โซนที่ 3 เป็นอาคารโรงอาหารชั้นเดียวและโซนที่ 4 เป็นหอพักนักเรียน 2 ชั้น นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างถนนล้อมรอบโรงเรียน การวางระบบน้ำประปา ถังเก็บน้ำ การวางท่อระบายน้ำ จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี 2559 ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 38 ล้านบาท อีกทั้งเทศบาลตำบลนายางยังได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานและถนนลาดยางเข้ามายังโรงเรียนอีกด้วย

                โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ สามารถเปิดรับนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนรุ่นแรกในระดับชั้นปฐมวัย และระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม และเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

                ในปีถัดมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระนามเดิม
ขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

                ปัจจุบัน โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ มีเด็กนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนในระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 รวมจำนวน 37 คน โดยมี น.ส.พรทิพย์ เกียรตินฤมล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานฯ และมี นายชนกภัทราณัฐ ข้าวหอม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

                นายชวลิตเปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้รายได้ที่โรงเรียนฯ เคยได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาลดน้อยลงจนในแต่ละเดือนไม่พอค่าใช้จ่าย

                ดังนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี  เวลา 10.00 น. วัดสหธรรมิการาม (วัดหนองแขม) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะนำไปใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของนักเรียนพิการแต่ละคน

                ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โดยสามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เลขที่บัญชี 717-0-62840-6 หรือนำเงินไปบริจาคด้วยตนเองที่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
เลขที่ 88 หมู่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร.032-899-713, 099-009-9290, 085-075-7261, 085-958-9562.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!