ชาวบ้านตั้งประเด็น

เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ บริษัทไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ลคัลทิเวชั่นจํากัด เชิญชาวบ้านตำบลหนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี กว่า ๓๐๐ คน ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ณ สถานที่ก่อสร้างโรงงานหมู่ ๑ บ้านเขาสมอระบัง ต.หนองปลาไหลโดยมีนายโซวคินซัน ประธานบริษัทฯ นายบุญชัย รัตถิวัลย์ สถาปนิก และทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดนายปริทัศน์ วรรณสิทธิ์ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายประสพชัย อารีวงศ์ นายก อบต.หนองปลาไหล พร้อมผู้แทนสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง

                นายบุญชัย เปิดเผยว่า บริษัทไทยยูเนี่ยนฯ มีพื้นที่ตั้งโรงงานรวม ๙๙-๑-๑๒ ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดไว้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว)ปัจจุบันบริษัทมีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดตัวอาคารโรงงานกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร รวมพื้นที่อาคาร ๑,๐๘๐ ตารางเมตร มีความสูงอาคารระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ๑๔.๙๐ เมตร จึงไม่ใช่อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ (กำหนดความสูงเกิน ๑๕ เมตร เป็นอาคารสูง พื้นที่ ๒,๐๐๐ ตรม. เป็นอาคารขนาดใหญ่) ภายในโรงงานจะขออนุญาตติดตั้งเครื่องจักรมีกำลังไม่ต่ำกว่า ๗๑๙ กิโลวัตต์ และมีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๑,๘๕๗ แรงม้า เพื่อผลิตอาหาร ปลา, กุ้งฯ ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำของบริษัทเองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานโดยไม่ได้จําหน่ายสู่ภายนอกโดยขั้นตอนการผลิตจะนําวัตถุดิบสําเร็จรูปมาผสมรวมกันภายในเครื่องผลิตระบบปิดมีเครื่องจักรที่ใช้ในการกรองดักจับฝุ่น และบําบัดกลิ่นก่อนที่จะปล่อยอากาศออกจากระบบมั่นใจว่ากลิ่นและเสียงจะอยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเป็นลักษณะโรงงานที่ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนเรื่องน้ำเสีย กระบวนการผลิตไม่มีการใช้น้ำจึงไม่มีน้ำเสียตกค้าง แต่โรงงานมีการทำบ่อบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำบ่อดักขยะและบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยสู่ทางระบายนํ้าสาธารณะและมีแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ โดยบริษัทฯได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานกับ อบต.หนองปลาไหล เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง

                นายสุวิทย์ แซ่ตั้น กำนันตำบลหนองปลาไหล กล่าวว่า ตนเกรงว่าหากมีการตั้งโรงงานเกิดขึ้นจริงอาจ
ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากการผลิตอาหารสัตว์แม้จะมีระบบการบำบัดกลิ่น แต่ก็ไม่มีการยืนยันว่า
จะไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

                ด้านนายอมร เหลืองนฤมิตชัย ชาวบ้าน ต.หนองปลาไหลกล่าวว่า ตนขอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีหลักเกณฑ์และการตีความในการวัดความสูงของอาคาร และอาคารของโรงงานเข้าข่ายเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่หรือไม่

                “พื้นที่ ต.หนองปลาไหล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนาข้าว สวนมะพร้าว บ้านนก เลี้ยงปลา และเป็นสถานที่ดูนกอินทรีและนกเหยี่ยวอพยพที่หายาก เป็นพื้นที่สีเขียว ที่ผ่านมาไม่เคยมีโรงงานตั้งในตำบลนี้ อยากรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติไว้เช่นนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานไปนอกพื้นที่”

                ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนยังเกรงว่าในอนาคตโรงงานอาจขยายการผลิตและนำออกจำหน่าย ซึ่งนายบุญชัยยืนยันจะผลิตเพื่อใช้ในพื้นที่เท่านั้น ไม่มีการขยายโรงงาน ไม่มีการนำอาหารสัตว์ออกจำหน่าย

                นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์และการชี้แจงต่อชาวบ้านว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แต่ในแบบสอบถามที่ให้ชาวบ้านกรอก เหตุใดจึงระบุว่าเป็นแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการประชุมเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ เบื้องต้นคณะผู้จัดทำเอกสารอ้างว่ามีการจัดพิมพ์เอกสารผิดพลาดวันนี้เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเท่านั้น สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านและแยกย้ายเดินทางกลับ ใช้เวลาการรับฟังนานกว่า ๒ ชั่วโมง.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!