ชาวบ้านแหลมร้องศูนย์ดำรงธรรมฯ ขอให้พิจารณาอัตราการเปรียบเทียบปรับการทำอาชีพต่อเนื่องประมง

ชาวบ้านแหลมร้องศูนย์ดำรงธรรมฯ

ขอให้พิจารณาอัตราการเปรียบเทียบปรับการทำอาชีพต่อเนื่องประมง


          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2561 กลุ่มอาชีพต่อเนื่องประมงบ้านแหลม และเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่อเนื่องประมงในเขตตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีกว่า 10 คน นำโดย นายกรกต อารมย์ดี  เดินทางมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายปริทัศน์ วรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอัตราการเปรียบเทียบปรับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพต่อเนื่องประมงอำเภอบ้านแหลม โดยมี น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

          นายกรกต กล่าวว่า ชาวบ้านแหลมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และอาชีพต่อเนื่องกับประมง จับสัตว์ทะเล แปรรูปจำหน่ายมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งอาชีพดังกล่าวเป็นวิถีชีวิตและเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ทำสืบกันมาจากบรรพบุรุษ แต่ปรากฏว่าเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานประมง อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี คุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เดินทางมาตรวจสอบที่บ้านผู้ประกอบอาชีพต่อเนื่องประมง พร้อมแจ้งว่าเปิดสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งชาวบ้านได้เขียนหนังสือร้องเรียนขอชะลอการดำเนินคดีไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561


          นายกรกต กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชุมหาหรือผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในการตรวจบ้านเรือนที่ทำอาชีพประมงต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

          โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและข้อระเบียบต่างๆ รวมถึงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานแก่ชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านยอมรับและยินดีปฏิบัติตามมติของที่ประชุม แต่ปรากฏว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือแจ้งการกระทำผิดต่อชาวบ้านบางราย ซึ่งมีโทษค่าปรับเป็นเงินรายละ 50,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และให้หยุดประกอบอาชีพดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการไม่เคารพมติที่ประชุม ทำให้กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพต่อเนื่องประมง มีความสับสนว่าจะต้องทำอย่างไรในระหว่างที่รอการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

http://https://www.youtube.com/watch?v=PMg2iuvFvpk&feature=youtu.be

          เบื้องต้น นายปริทัศน์ วรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเรื่องดังกล่าว และจะประสานไปยังคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด

          ต่อมาเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน กลุ่มอาชีพต่อเนื่องประมงบ้านแหลม ได้เดินทางไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษา กรณีที่อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มีหนังสือแจ้งกระทำผิดต่อชาวบ้านบางราย ให้หยุดประกอบอาชีพและให้ไปเสียค่าเปรีบเทียบปรับ โดยมีนางจันทร์จิรา บางเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นายธวัชชัย โคตรเพชร วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมฯ และว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ถาวรศักดิ์ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมฯ ร่วมชี้แจง          ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งข้อกระทำผิดแก่ชาวบ้านแล้ว ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการเปรียบเทียบปรับ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2561 หากผู้กระทำผิดไม่ยินยอมจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนกรณีขอให้ชะลอและผ่อนปรนข้อประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น สำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน รับเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงข้อกฎหมายประกาศกระทรวงฯดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทำอาชีพต่อเนื่องประมง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวบ้านต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=0g7wY0AlogA&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!