“ซุปเปอร์แม่ พ่อ พอแล้ว เหล้า เบียร์ ” รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมยงค์ นพคุณ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันแถลงข่าว งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ชู “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้ว เหล้า เบียร์ ” แนวคิดในการรณรงค์เข้าพรรษาปีนี้ ยกย่องให้กำลังใจ “พ่อ แม่” หรือปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ให้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของลูกหลาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชน โดยใช้วาระของเทศกาลเข้าพรรษา

ซึ่งได้รับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นโอกาสในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษา โดยเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคี องค์กรต่าง ๆ บูรณาการ การทำงานรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีหรือเทศกาลสำคัญอื่น ๆ ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการขับเคลื่อนงาน เนื่องจากผู้ดื่มหนักหรือดื่มประจำ ไม่ตระหนักว่าเมือตนเองดื่ม เกิดผลกระทบในแง่ลบกับตัวเองและคนอื่นรอบข้างอย่างไร ทำให้เห็นถึงผลเสียของเหล้าทั้งที่เกิดกับตนเองและคนรอบข้าง การเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยเน้นให้คนในครอบครัว เป็นผู้ชักชวนพ่อ แม่ ให้งดดื่ม เพราะกำลังใจจากครอบครัว คนรอบข้าง โดยเฉพาะลูก จะกำลังใจสำคัญให้สามารถเลิกดื่มได้

การงดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษาแม้จะเป็นระยะเวลาเพียง 3 เดือน แต่ก็มีผลต่อจิตใจ คือได้ทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจว่าสามารถหยุดดื่มได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดรวมถึงอาจเห็นผลดีที่ตามมาจากการหยุดดื่มทำให้เกิดกำลังใจและแสงสว่างทางปัญญาให้สามารถเลิกดื่มเหล้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ผลบุญกุศลจากการงดเหล้าเข้าพรรษาจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น เปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิม และอาจมีความคิดที่จะเลิกดื่มเหล้าอีกต่อไปคนไทยเราผูกพันกับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย คนส่วนใหญ่มักใช้วันสำคัญต่างๆ

ทางศาสนาเป็นฤกษ์ดีในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ หรือ ลด ละ เลิก ไม่ทำในสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมของชีวิต อย่างเช่นวันเข้าพรรษา ที่เพิ่งจะถึงในไม่กี่วันนี้ซึ่งหลายคนก็สามารถลดหรืองดเหล้าได้อย่างมหัศจรรย์ในช่วงวันเข้าพรรษา เข้าพรรษาปีนี้ ขอเชิญชวน ภาคีเครือข่าย และประชาชน เป็นกระบอกเสียงและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพตนเองและครอบครัว
ด้านนางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก กล่าวว่า โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใช้โอกาสการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเชื่อมเครือข่ายองค์กรต่างๆในการณรงค์ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าการณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นจุดเริ่มของการรณรงค์ด้านการควบคุมแอลกอฮอล์ที่สนับสนุน โดยใช้ฐานทุนทางวัฒนธรรมดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ลดการบริโภคแอลกอฮอล์

โครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีนี้ มีแนวคิดในการรณรงค์ว่า “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้ว เหล้า เบียร์ ” แนวคิดในการรณรงค์เข้าพรรษาปีนี้ คือการยกย่องให้กำลังใจ “พ่อ แม่” หรือปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ให้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของลูกหลาน เป็นการเชิดชูบุคคลเหล่านี้ให้มีกำลังใจ ในการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชน ซึ่งเป็นการยกระดับการรณรงค์จากรายบุคคลเป็นระดับครอบครัวที่ปลอดเหล้า โดยเห็นความสำคัญของการชักชวนคนในครอบครัวเป็นอันดับแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ร่วมกัน เน้นยึดหลักวันสำคัญของชาวพุทธ ในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมเปิดสื่อทางเลือกใหม่ในรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ลงนาม ปฏิญาณตนและช่วยเพิ่มการรับรู้ของประชาชนในการทำบุญใหญ่ร่วมกัน
ทั้งนี้ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สามารถตอบวัตถุประสงค์โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่

  • โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ของกระทรวงมหาดไทย
  • โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม
  • โครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข
  • โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ
    โดยรูปแบบการดำเนินงานที่สรุปมาจากพื้นที่ สามารถนำไปปรับใช้ได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญคือทำให้ครอบครัว สังคมมีความสุข

ด้านนายวิเชียร เรียบร้อย ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ปีนี้เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเพชรบุรี ชวน ช่วย เชียร์ คนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 การดำเนินงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดต้นทุนทางสังคมและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งมีศักยภาพสามารถดำเนินงานการขับเคลื่อนเชื่อมร้อยการทำงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของแต่ละชุมชนพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนบูรณการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ร่วมดำเนินการเพื่อลดจำนวนการดื่มหน้าเก่าและหน้าใหม่ ส่งเสริมการทำงานด้านการลดและควบคุมการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหาจากแอลกอฮอล์ เปลี่ยนค่านิยมการดื่ม และสนับสนุนภาครัฐให้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง ซึ่งในปีนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้วิธี ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว

ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายภาคครัวเรือนแล้วยังได้สุขภาพที่ดีขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคโควิด 19

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!