ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าเมืองเพชรคนที่ 61

ผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยอย่างทั่วหน้ามีผู้แทนราษฎรที่พ้นสภาพไปด้วยผลการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมของศาลรัฐธรรมนูญที่สอยบรรดาผู้แทนทางฟากรัฐบาลไปหลายคนแสดงให้เห็นว่าอะไรผิดก็คือผิด ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ตัดสินเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายไหน ศาลรัฐธรรมนูญแม้เป็นศาลที่ดูเหมือนเป็นศาลทางการเมืองที่ตัดสินคดีความต่าง ๆ มามากมาย กระทบต่อการเมืองในประเทศโดยตรง แต่ทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพผลการตัดสิน เป็นศาลเดียวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เนื่องจากเป็นการตัดสินผลทางการเมืองไม่ใช่ศาลที่ตัดสินทางอาญาหรือทางแพ่งที่ผู้ใดจะไปละเมิดคำตัดสินหรือแสดงการดูหมิ่นศาลได้ ผู้ดูหมิ่นศาลสถิตยุติธรรมย่อมได้รับโทษตามกฎหมายบัญญัติ เห็นผลของการละเมิดปรากฏอยู่ในหลายกรรมหลายวาระ ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างเที่ยงธรรมตรงตามประเด็นกฎหมายไม่ว่าฝ่ายไหนเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ต้องได้รับผลจากคำวินิจฉัยของศาลเช่นเดียวกัน ขัดคำสั่งศาลไม่ได้

การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญส่งผลให้มีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นในหลายจังหวัด นักการเมืองที่มีชื่อเสียงหลายคนหลุดจากตำแหน่งไปด้วยเหตุแห่งกรรมที่ตนกระทำไว้ บางคนก็หลุดจากตำแหน่งด้วยเหตุผลการต่อสู้ทางการเมืองที่ขัดกับกฎหมาย บางคนก็หลุดจากตำแหน่งเพราะปกปิดข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วถูกตรวจสอบได้ทั้งหมดเป็นฝ่ายรัฐบาล ไม่มีเสียงชื่นชมจากฝ่ายค้านว่าศาลรัฐธรรมนูญสถิตยุติธรรม ไม่มีเสียงไม่พอใจจากฝ่ายรัฐบาลว่าศาลรัฐธรรมนูญกล้าดีอย่างไรมาสอยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินทุกคนไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ต้องรับผลที่ทำทั้งสิ้น ยามใดที่ได้ผลประโยชน์จากการตัดสินก็ยอมรับกันโดยดี ยามใดที่เสียหายอันเกิดจากผลการตัดสินก็ไม่ยินดีและไม่พอใจศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นองค์กรอิสระที่เที่ยงธรรมรักษาความถูกต้องให้กับบ้านเมืองมาโดยตลอดหลายสิบปี ตัดสินคดีสำคัญของชาติทำให้เกิดวิกฤตและพ้นจากวิกฤตมาหลายครั้ง นี่คือกลไกการตรวจสอบทางการเมืองที่เริ่มมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540  และยังเป็นกลไกลอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

คนเมืองเพชรไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรที่ห่างกันจากชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างคนเมืองเพชร แต่คนที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในแง่ของการปกครองในจังหวัดเพชรบุรีคือผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเข้ามาบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในจังหวัด เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินแทนรัฐบาลในจังหวัดเพชรบุรี เป็นข้าราชการประจำที่ทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และยังคงเป็นผู้ที่ทรงอำนาจสูงสุดในจังหวัดแต่ละจังหวัด ผู้ว่าราชการเมืองเพชรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตามวาระของการดำรงตำแหน่ง โดยการเสนอแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทย ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและโปรดเกล้าฯ ให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อนับสืบเนื่องมาตั้งแต่สถาปนาราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ได้มีการแต่งตั้งพระยาเพชรบุรี (ฟู) เป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีคนแรก จนในที่สุดมาถึงนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นคนที่ 61 นับเนื่องมากว่า 239 ปี เป็นวิถีแห่งการปกครองของประเทศไทย

            ขอแสดงความยินดีและชื่นชมท่านณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ที่เติบโตขึ้นมาจากรองผู้ว่าราชการเมืองเพชร จนได้รับความไว้วางใจให้ก้าวขึ้นมาเป็นพ่อเมืองในที่สุด นับเป็นผู้ว่าราชการที่เกาะติดกับพื้นที่และมีความผูกพันอย่างแนบแน่นมายาวนาน น้อยครั้งที่เมืองเพชรจะได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เติบโตมาจากถิ่นเดิม เรามักจะได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ย้ายมาแว็บ ๆ แล้วย้ายไปอย่างรวดเร็ว ในสิบกว่าปีที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมักจะอยู่ไม่นานแล้วจากไป แม้ว่านั่นจะเป็นวิถีทางของราชการ แม้ว่าจะเป็นการใช้อำนาจจากส่วนกลาง แต่เราก็อยากได้คนที่จะดูแลเราอย่างรู้งานต่อยอด ขอบคุณที่ท่านเลือกจะอยู่กับคนเมืองเพชรขอบคุณที่ท่านต่อเนื่องจากทำงานในเมืองเพชร ขอบคุณที่เป็นของขวัญปีใหม่อันมีค่ายิ่งสำหรับคนเมืองเพชร ขอบคุณที่รักและห่วงใย อยู่เป็นกำลังในการพัฒนาเมืองเพชร ไม่ย้ายหนีเราไปไหน ขอขอบคุณและอวยพรให้ท่านแข็งแรงปราศจากโรคภัย ได้ทำภาระหน้าที่อันทรงเกียรติยิ่งในการดูแลพี่น้องคนเมืองเพชร พลังจงสถิตอยู่กับท่าน.­­­­

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!