ดังไม่หยุด… ต้องโรงเรียนวัดกุฏิ

(นันทวิเทศประชาสรรค์) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

บทความเรื่อง “การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยนวัตกรรม ๕ นิ้วปรับสร้างสุข สู่ห้องเรียนวิถีใหม่”
นำโดย นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๕

                ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) และผู้ปกครอง
ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทุกคน

นวัตกรรม ๕ นิ้ว ปรับสร้างสุข สู่ห้องเรียนวิถีใหม่

          โรงเรียนนำนวัตกรรม ๕ นิ้ว ปรับสร้างสุข สู่ห้องเรียนวิถีใหม่
มาใช้โดยได้จัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ต่างจากที่เราอาจคุ้นชินกับภาพห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากรวมตัวกันใช้หนังสือ สื่อประกอบการสอน และมีวิธีการประเมินผลเหมือนกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันโดยเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้วิถีใหม่ เป้าหมายของการศึกษายังคงเดิม
แต่นักเรียนสามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ เด็กบางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดูภาพหรือคลิปวิดีโอ แต่นักเรียนบางคน
อาจชอบการฟังครูบรรยาย เพราะรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน
ไม่เหมือนกันการประเมินผลจะถูกเปลี่ยนจาก “การประเมินผลการเรียน”
ไปสู่ “การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!