ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม เฟส ๒

ขยายยอดรับหลักสูตรละ ๖๐,๐๐๐ คน

ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ ๒ ตลาดนัดการเรียนรู้ที่เป็นของครูและเพื่อครูทุกคนผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย ๑๐ หลักสูตร ได้แก่ ตลาดที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่
ผู้เรียน”
โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ปราชญ์ร่วมสมัย นักคิดนักเขียนคนสำคัญของชาติไทย ตลาดที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย” โดย ดร.ยอง ซอก ชเว (โค้ชเช), เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค
วงศ์พัฒนกิจ
(น้องเทนนิส จอมเตะสาวเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ ๒๐๒๐) และ วิทยากรกิตติมศักดิ์ นายนิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตลาดที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและคณะจากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา, ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์, ผศ.ดร.พรพิมล  ศุขะวาที,
รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เรียนรู้โลกเสมือนทางการศึกษา

ตลาดที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน” โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
พระราชาคณะชั้นราช นักเทศน์ และนักสังคมสงเคราะห์ ชาวนนทบุรี
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว ตลาดที่ ๕ วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงามของชีวิต” โดย นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ตลาดที่ ๖ วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน” โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง “สามน้า”
นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง) นายจำนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์)
นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง)

ตลาดที่ ๗ ได้เกียรติบัตร ๒ ใบ สสวท. /ศธ. วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เรื่อง “สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจํานงค์ ผู้อำนวยการ สสวท., ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท., ดร.เขมวดี  พงศานนท์ ​ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู ดร.อลงกรณ์  ตั้งสงวนธรรม ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยม อาจารย์ฤทัย  เพลงวัฒนา ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก และคณะ นักวิชาการ สสวท. ตลาดที่ ๘ วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” โดย นางธมลวรรณ สุดใจ (คุณครูมัดซี
นาบอน) นางสาวจีรภัทร์  สุกางโฮง (คุณครูนกเล็ก) และ นายชินวุฒิ  รัชตะนาวิน (คุณครูชิน) ตลาดที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เรื่อง “หลักการปฏิบัติราชการ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม (ราชบัณฑิตสยาม) ตลาดที่ ๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “Active Learning” โดย Mr.Andrew Biggs (คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์) Mr.Edelmiro Domingo Jr.
(คุณเอ็ดดี้) & Mr.Isaiah Azulai (คุณลี)

ทั้งนี้เปิดให้ผู้บริหาร ครู ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ http://
moemarket.moe.go.th เปิดรับหลักสูตรละ ๖๐,๐๐๐ คน ผู้ที่ผ่านกิจกรรมแต่ละหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรด้วยระบบอัตโนมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนผู้ที่เรียนรู้ครบ ๑๐ หลักสูตรจะได้รับรางวัลครู/ บุคลากร/
ผู้บริหาร ผู้นำการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!