“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สร้างเสริมศักยภาพครูผ่านระบบออนไลน์

นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป จึงได้กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

1) วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

2) คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณทิต

3) โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทางทิศทางใด โดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะ

4) แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

5) EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

6) การออกแบบเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined โดย รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะ

7) Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8) ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง โดย ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินบ้านป่า

9) Active Learning โดย ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มจว.อุทัยธานี และคณะ

10) พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย นางกอบกมล ทบบัณฑิต ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ปฐมวัย) นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ปฐมวัย) และ นายบุญชู อังสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ปฐมวัย)

สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ผ่านระบบไลน์ และ QR Code ได้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยสามารถเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์ประสาน ศธจ. ตลาดนัดการเรียนรู้.     

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!