ทดลองเส้นทางท่องเที่ยว

“ย่ำหัวถนน ยลบ้านเรือนเก่า”

กลุ่มลูกหว้า ร่วมกับ โครงการวิจัย “การสร้างแนวทางการจัดการย่านเก่าเพชรบุรีสู่ย่านมรดกวัฒนธรรมสร้างสรรค์”
ทดลองเส้นทางท่องเที่ยว “ย่ำหัวถนน ยลบ้านเรือนเก่า”  เมื่อ
วันเสาร์ที่​ 12​ กุมภาพันธ์​ 2564​ ที่ผ่านมา

             กลุ่มลูกหว้า ร่วมกับ โครงการวิจัย “การสร้างแนวทาง
การจัดการย่านเก่าเพชรบุรีสู่ย่านมรดกวัฒนธรรมสร้างสรรค์”
ทดลองเส้นทางท่องเที่ยว “ย่ำหัวถนน ยลบ้านเรือนเก่า” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อทดลองเส้นทางท่องเที่ยว “ย่ำหัวถนน ยลบ้านเรือนเก่า” ใน
ย่านหัวถนนพานิชเจริญ ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่า เข้าเยี่ยมชม บ้านวาด-
เวียงชัย บ้านหมื่นศุขประสารราษฎร์ บ้านชูบดินทร์ บ้านเจียมจิตต์
บ้านขุนวิเชียรพานิช และตลาดริมน้ำเพชรบุรี

โดยความร่วมมือระหว่าง กลุ่มลูกหว้า คณะวิจัย และชาวชุมชน
หัวถนน มีผู้เข้าร่วมทดลองเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 12 คน
ตามข้อกำหนดของกลุ่มที่พิจารณาจากจำนวนคนที่เหมาะสม
ในการเข้าชมบ้านโบราณที่ได้ประสานทำความร่วมมือไว้ ผู้เข้าร่วมทดลองเส้นทางมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี
ผู้ประกอบการมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก นักวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม                 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
(บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้อนุมัติโครงการวิจัย

“การสร้างแนวทางการจัดการย่านเก่าเพชรบุรีสู่ย่านมรดกวัฒนธรรมสร้างสรรค์” ให้กับทีมวิจัยจาก ๓ สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
สถาบันอาศรมศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม
ในย่านเมืองเก่าเพชรบุรีสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรรค์ โดยใช้
ทุนวัฒนธรรมเป็นฐาน

             สนใจท่องเที่ยวตามเส้นทาง “ย่ำหัวถนน ยลบ้านเรือนเก่า”
สามารถติดต่อ หนูแดง สุนิสา ประทุมเทือง กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 084 106 1802

                ชมเพลิน เจริญใจ สนับสนุนให้ชุมชนรักษามรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานทุน
ทางวัฒนธรรม

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!