ทรงโปรดแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ได้มีมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ประกาศพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ทั่วประเทศรวม ๕๐ รูป โดยในส่วนของ จ.เพชรบุรี แต่งตั้งพระครูปิยธรรมาภิยุต (สืบ ปิยธมโม) อายุ ๖๒ พรรษา ๔๐ น.ธ. เอก รองเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม พระอารามหลวง ชั้นโทชนิดราชวรวิหาร และประกาศแต่งตั้งพระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน) อายุ ๔๔ พรรษา ๒๔ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

                ประวัติโดยสังเขป พระครูวาทีวรวัฒน์อายุ ๔๔ พรรษา ๒๔ วิทยฐานะ ประโยค ๑-๒, นักธรรมชั้นเอกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                ด้านสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นพระธรรมธร ฐานานุกรมในพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ, พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชสุวรรณมุนีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ, พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นพระครูปลัดปริยัติวรวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมปริยัติเวทีเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม, พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.)ในราชทินนามที่ “พระครูวาทีวรวัฒน์”, พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ผจล.ชพ.)ในราชทินนามเดิมที่ “พระครูวาทีวรวัฒน์”

                ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรี, รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี, พระอุปัชฌาย์วิสามัญ, อาจารย์ประจำหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

                พระครูวาทีวรวัฒน์ กล่าวแสดงความรู้สึกว่า เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๕๓ น. ได้รับการประสานงานจากพระมหาเถระว่ามีมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๕ มติที่ ๑๓๗/๒๕๖๕ เรื่องพระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง มีราชทินนามปรากฏในลำดับที่ ๓๔ หลังจากนั้นก็มีทั้งเพื่อนสหธรรมิกและสาธุชนติดต่อมาแสดงความยินดี ก็กล่าวตอบไปว่ารอให้ได้รับพระบัญชาฯ ก่อน ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกรูป


ทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนา

                “ความรู้สึกทราบข่าวอันเป็นมงคล แน่นอนต้องปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น เนื่องจากเป็นพระราชดำริจากพระเจ้าแผ่นดิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้อาตมภาพได้มีโอกาสสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะวัดมหาธาตุ วรวิหาร ในสถานะที่สูงขึ้น มีโอกาสตอบแทนพระคุณพระอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์  สาธุชนของวัดมหาธาตุวรวิหารและจังหวัดเพชรบุรี ในอนาคตเมื่อได้รับโอกาสดังกล่าวแล้วจะสานงานต่อจากพระเดชพระคุณฯ พระธรรมรัตนดิลก
(บุญรวม มีอารีย์ป.ธ.๕) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร  ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์และพระเดชพระคุณฯพระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร ซึ่งเป็นพระศีลาจารย์ และเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดที่ให้โอกาสแสดงความสามารถสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนรายละเอียดในการบริหารงานในอนาคตขอให้ได้รับพระบัญชาฯ อย่างเป็นทางการก่อนจึงควรที่จะกล่าวถึง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญสำหรับกำลังใจของสาธุชนจากทุกช่องทางการสื่อสาร ทุกสื่อทุกสำนัก ซึ่งอาตมภาพได้อ่านทุกความคิดเห็นแล้ว  เจริญพร” พระครูวาทีวรวัฒน์ กล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!