ธุรกิจ ‘เทศบาลตำบลท่ายาง ชวนประกวดภาพถ่าย’ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)

เทศบาลตำบลท่ายาง

ชวนประกวดภาพถ่าย

“ว้าว…@ท่ายาง” ปี ’๖๕

นางนฤมลกิจพ่วงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลท่ายางจัดโครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตำบลท่ายางครั้งที่๔ในหัวข้อ“ว้าว…@ท่ายาง”เพื่อถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์วิถีชีวิตสถานที่สำคัญและเสน่ห์ของเมืองท่ายางแก่ประชาชน-นักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ายางเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ“ว้าว…@ท่ายาง”แบ่งการประกวดเป็น๒ประเภทได้แก่

.   ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลทั่วไปรางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล๑๐,๐๐๐บาท, รองชนะเลิศอันดับ๑เงินรางวัล๖,๐๐๐บาท,
รองชนะเลิศอันดับ๒เงินรางวัล๔,๐๐๐บาทพร้อมโล่เกียรติยศ
ทุกรางวัลและรางวัลชมเชย๑๐รางวัลๆละ๑,๐๐๐บาทพร้อมเกียรติบัตร
ทุกรางวัล

.  ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์
มือถือ)
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล๕,๐๐๐บาท, รองชนะเลิศอันดับ๑เงินรางวัล๓,๐๐๐บาท, รองชนะเลิศอันดับ๒เงินรางวัล๒,๐๐๐บาท
พร้อมโล่เกียรติยศทุกรางวัลและรางวัลชมเชย๑๐รางวัลๆละ๕๐๐บาทพร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล

      การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ไม่จำกัดภูมิลำเนาไม่จำกัดอายุ
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่จำกัดคุณภาพของขนาดกล้องดิจิทัลและกล้องสมาร์ทโฟนประชาชนทั่วไปสามารถร่วมประกวดได้ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่บันทึกภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายางในช่วงปี๒๕๖๕และต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายด้วยตนเองสามารถใช้เทคนิคในการถ่ายภาพได้อย่างอิสระแต่ตกแต่งภาพได้ไม่เกินจริงอีกทั้งต้องเป็นภาพที่
ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

สามารถส่งได้ทุกประเภทๆละไม่เกิน๕ภาพและจะได้รับรางวัลสูงสุดทั้งหมดเพียงรางวัลเดียวโดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความสวยงามของภาพการจัดองค์ประกอบของภาพความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพและแนวความคิดที่สื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อ“ว้าว…@ท่ายาง”

ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องบันทึกไฟล์ภาพสกุล.jpg ห้ามลด
ย่อขนาดไฟล์และส่งมาที่ E:mail : Thayang888@gmail.com พร้อมอัดขยายภาพนำส่งโดยภาพจากกล้องดิจิทัลต้องทำการอัดขยายภาพขนาด๑๒ x ๑๘นิ้วติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด
๑๖ x ๒๒นิ้วภาพประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)
อัดขยายภาพขนาด๘ x ๑๐นิ้วติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด
๑๒ x ๑๔นิ้วโดยภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้ง๒ประเภทต้องมีชื่อผลงานชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้บันทึกภาพคำบรรยายเรื่องราวเหตุการณ์ระบุสถานที่ถ่ายภาพประมาณ๔ – ๕บรรทัดทั้งนี้ผู้ประสงค์ส่งภาพเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับฟิวเจอร์บอร์ดได้ฟรีที่งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่ายาง

สนใจส่งผลงานภาพถ่ายได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่
๑๖ม.ค.นี้เวลา๑๖.๓๐น. ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลท่ายางเลขที่๘๘๘หมู่ที่๑ต.ท่ายางอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี๗๖๑๓๐วงเล็บมุมซองว่า“ส่งภาพเข้าประกวด”ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๖ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ายาง www.thayang-phet.go.th, Facebook เทศบาลตำบลท่ายาง
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลท่ายาง

ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการประกวดจะนำไปจัดนิทรรศการในงานท่ายางดีจังปี๒๕๖๖สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลท่ายางโทร. ๐๓๒-๔๖๓๐๐๐ถึง๒ต่อ๒๑๘หรือ๐๙๗-๒๖๐๒๕๕๕.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!