“นพกิจพิชิตขยะ พัฒนาทักษะ 4H ด้วยรูปแบบ 3BDPAEB Model” รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นวัตกรรมเรื่อง “นพกิจพิชิตขยะ พัฒนาทักษะ 4H ด้วยรูปแบบ 3BDPAEB Model” ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวภาคไปแข่งขันระดับประเทศวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นี้

                นางสมรักษ์ ชื่นอร่าม ผอ.รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) อ.เมือง จ.เพชรบุรี กล่าวว่าในปี 2564 นี้ทางโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ได้ส่งผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษาเรื่อง “นพกิจพิชิตขยะ พัฒนาทักษะ 4H ด้วยรูปแบบ 3BDPAEB Model”เข้าร่วมคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างยิ่ง

                สืบเนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กมีนโยบายลดปริมาณขยะในโรงเรียน ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะ รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาปริมาณขยะในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดรูปแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยการทฤษฎีต่าง ๆ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการจนพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า นพกิจพิชิตขยะ พัฒนาทักษะ 4H ด้วยรูปแบบ 3BDPAEB Modelโดยใช้ 3 ทฤษฎีมาเป็นหลักในการบริหาร คือ 1. ทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) และ 3.ทฤษฎีการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Particpation Theory) เป็นการบูรณาการสร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกัน นำไปสู่การร่วมคิดร่วมทำ ร่วมวางแผน ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงและติดตามจนประสบผลสำเร็จ ที่สำคัญคือการสร้างเจตคติมีใจรักในการทำงาน การคัดสรรคนให้เหมาะสมกับงานชนิดต่าง ๆ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีครูแกนนำทำหน้าที่ให้องค์ความรู้ พาไปศึกษาดูงาน และดึงศักยภาพของครูแต่ละคนให้เหมาะสมกับงานที่ทำ

                นอกจากทฤษฎีต่าง ๆ นำไปสู่การบริหารงานและการจัดการสถานศึกษา 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างเจตคติที่ดี ขั้นที่ 2 การสร้างกลุ่มอ้างอิง ขั้นที่ 3 การสร้างองค์ความรู้ ขั้นที่ 4 การร่วมคิดและตัดสินใจ ขั้นที่ 5 การร่วมวางแผน ขั้นที่ 6 การร่วมดำเนินการ ขั้นที่ 7 การ่วมกำกับติดตามและประเมินผล และขั้นที่ 8 การร่วมรับผลประโยชน์ ทั้งนี้การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณผู้เรียน ผ่านการดำเนินการ 9 กิจกรรม ได้แก่ 1. ร่วมวางแผนผ่านกระบวนการคิด 2. ร่วมสร้างจิตสำนึกตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. ร่วมใจพร้อมลดปริมาณขยะ 4. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันบูรณาการ 5. สร้างสรรค์ผลงานรีไซเคิล 6. พาเพลินร้องเล่นเต้นบทเพลง 7. ส่งเสริมคนเก่งสร้างภาพยนตร์สั้น 8. เผยแพร่ผลงานเพื่อการเรียนรู้ และ 9. สู่การประเมิน P&D การประเมินด้านทักษะปฏิบัติ และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้ 9 กิจกรรมเป็นระบบบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านทักษะ 4H คือ 1. การพัฒนาสมองและกระบวนการคิด (Head)2. การพัฒนาจิตใจ 3. การพัฒนาทักษะปฏิบัติ และ 4. การพัฒนาสุขภาพ โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

                “จากการบริหารและการจัดการสถานศึกษาผ่านนวัตกรรม นพกิจพิชิตขยะ พัฒนาทักษะ 4H ด้วยรูปแบบ 3BDPAEB Model ส่งผลให้สภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการบริหารที่มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน จึงมีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในวันที่ 21 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 3 วัดแก่นเหล็ก จะนำเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการระดับประเทศต่อไป” นางสมรักษ์ ชื่นอร่าม กล่าวในท้ายที่สุด.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!