นักวิชาการชี้ ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด ไม่เหมาะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ ชาวบ้านยืนยันไม่เอาโรงงานขยะ

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาทะโมน ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มูลนิธิบูรณะนิเวศ นำโดย น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับเครือข่ายคนรักษ์บ้านเกิด นำโดย น.ส.วจีพร เพชรสุก ชาวตำบลท่าเสน จัดเวทีสาธารณะเรื่อง การขับเคลื่อนเพชรบุรีสู่จังหวัดจัดการขยะอย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี พระอธิการดำหริย์ ธัมมรังสี เจ้าอาวาสวัดเขาทะโมน กล่าวเปิดการประชุม การบรรยายเรื่อง เมืองเพชรและปัญหาจากขยะกับอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนปัญหา ผลกระทบกรณีโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะในพื้นที่ ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด กรณีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย กรณีการลักลอกทิ้งขยะกากอุตสาหกรรม ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โดยมีชาวบ้านในตำบลท่าเสน อ.บ้านลาด และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมประชุมประมาณ ๓๐๐ คน

น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมูลนิธิบูรณะนิเวศได้รับการติดต่อจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด และ ต.หนองชุมพล ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย ให้ทำการสำรวจสภาพแวดล้อมกรณีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะของกลุ่มนายทุนที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคัดแยกและแปรรูป มีที่ตั้งโรงงานในเขตตำบลหนองชุมพล และตำบลหนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โดยมีแนวโน้มที่จะนำขยะพลาสติกเข้ามารีไซเคิลในพื้นที่ จากการสำรวจพบว่า แหล่งน้ำบริเวณดังกล่าวมีการปนเปื้อนสารเคมี อีกทั้งมีการลักลอกทิ้งขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานหล่อหลอมเข้ามาฝังกลบในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลอย่างน้อย 6 จุดที่มีการตรวจพบ จึงได้เก็บตัวอย่างขยะไปตรวจสอบ พร้อมแนะนำชาวบ้านให้แจ้งหน่วยงานภารรัฐดำเนินการแก้ไข เบื้องต้นพบว่าเป็นขยะอันตราย ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีควรดำเนินการสอบสวนหาโรงงานที่เป็นเจ้าของกากขยะอันตรายเหล่านี้ รวมถึงผู้ร่วมสมคบคิดในการกระทำความผิดตาม พรบ.วัตถุอันตราย มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ กล่าวต่ออีกกล่าว กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะในพื้นที่ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด ทางมูลนิธิได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลและผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะในหลายพื้นที่ จากผู้เชี่ยวชาญหลายคน และเอกสารประกอบจำนวนมาก พบว่าหลายประเทศในยุโรป เอเชีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน ที่เป็นต้นแบบในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะในยุคแรกเริ่ม ได้มีการควบคุมจำนวนโรงงานไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ประเทศไทยมีการคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะในหลายพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 30 พื้นที่ที่มูลนิธิได้ดำเนินการติดตาม เหตุผลที่ชาวบ้านคัดค้านเกิดจากปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะเหล่านี้ โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ขี้เถาปนเปื้อนสารโลหะหนัก สารหนู แคสเมียม รวมถึงสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อสุขภาพ

ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ กล่าวเสริมอีกว่า เรื่องการจัดการขยะที่ปลอดภัยเป็นเรื่องของคนเพชรบุรีทุกคน ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของชาวบ้านในพื้นที่ อ.เขาย้อย หรือ อ.บ้านลาด เพชรบุรีกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังรุกคืบเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการกำจัดขยะรีไซเคิล อุตสาหกรรมหล่อหลอม ซึ่งหลายประเทศดำเนินการควบคุมจำนวน และมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เพชรบุรีเป็นจังหวัดเป้าหมายที่ถูกกำหนดให้มีโรงงานเหล่านี้เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเพชรบุรีทุกคนควรสอดส่องเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ของตัวเอง อย่าปล่อยให้จังหวัดเพชรบุรีที่มีรากฐานด้านประวัติศาสตร์ เป็นจังหวัดที่มีความงดงามด้านวัฒนธรรม มีโบราณสถานวัดวาอารามที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หากปล่อยให้มีการตั้งโรงงานรีไซเคิลของเสียเหล่านี้ จะเกิดก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดกัดกร่อนสร้างผลกระทบต่อศาสนาสถานต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นขอให้ชาวเพชรบุรีคนทุกคนลุกขึ้นมาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมสอดส่องดูแลพื้นที่สิ่งแวดล้อมของตนเองให้ดีที่สุด

ชาวบ้าน ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี รวมตัวแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่ 12 ธ.ค. 2563

ด้าน น.ส.วจีพร เพชรสุก ชาวบ้านตำบลท่าเสน อ.บ้านลาด แกนนำเครือข่ายคนรักษ์บ้านเกิด กล่าวว่า ทางเครือข่ายได้ดำเนินการติดตามเรื่องการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะที่จะมาก่อสร้างที่ตำบลท่าเสน เป็นเวลากว่า ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างมาโดยตลอดทั้งต่อหน่วยงานภายในจังหวัด และสำนักนายกรัฐมนตรีให้ทราบเรื่องและลงมาสำรวจว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เนื่องด้วยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอยู่ใกล้ชุมชนบ้านเรือน วัด โรงเรียน สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ต.ท่าเสน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด และ ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี ซึ่งจะมีต่อสภาพการคมนาคมในพื้นที่ มลพิษทางอากาศ แหล่งน้ำในชุมชนหากมีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะ จึงวิงวอนขอความเห็นใจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ ขอให้พิจารณาหาพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสม เพราะชาวบ้านตำบลท่าเสนไม่เห็นด้วยที่จะให้ก่อสร้างโรงงานในพื้นที่

น.ส.เพ็ญโฉม กล่าวเสริมอีกว่า ในส่วนของตำบลท่าเสนที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ควรจะยกเลิกโครงการเหล่านี้ไป เพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แปลงนาข้าว เป็นเขตพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งชุมชน สถานศึกษาโรงเรียน วัด เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม ตำบลท่าเสนไม่เหมาะสมในการใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน สมควรจะยกเลิกไปในที่สุด โดยหลังจากนี้ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดทำรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต.หนองชุมพล ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย ที่มีการลักลอบฝังกากอุตสาหกรรมอันตราย รวมถึงสภาพพื้นที่ใน ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด ส่งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ทราบข้อมูลปัญหาและดำเนินการแก้ไข รวมถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จะอ้างเรื่องไม่มีงบประมาณดำเนินการไม่ได้ เพราะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นทาง การที่มีกากอันตรายมาทิ้งในพื้นที่แล้วไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง นั่นแสดงว่าหน่วยงานรัฐบกพร่องในหน้าที่ ทางมูลนิธิต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ถูกต้องและทันท่วงที เพราะถ้าปล่อยไว้จะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้น ยากต่อการแก้ไขและฟื้นฟู เพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐต้องตระหนักและใส่ใจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง.

ชาวบ้าน ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ร่วมประชุมรับฟังความเห็นจากมูลนิธิบูรณะนิเวศ ณ กุฏิสงฆ์วัดเขาทะโมน ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!