นางพรรณทิพา นุชถาวร

ครูดีในดวงใจ

นางพรรณทิพา นุชถาวร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์)

จบปริญญาตรีเอกภาษาไทย

อายุราชการ 30 ปี

งานที่พัฒนา :                      “พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยสื่อประสม”

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม :       ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนของ สพป.พบ. 2

รางวัลที่ภาคภูมิใจ :             ครูดีในดวงใจ (ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม)

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!