นายก อบต.บางครก

ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) ประจำจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564) ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามที่ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

                ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวม 69 แห่ง 547 เขตเลือกตั้งกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว  66 อบต. รวม 542 เขตเลือกตั้ง และ กกต.กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ รวม 5 เขตเลือกตั้ง โดยดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา มีผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

                อบต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรีลงคะแนนใหม่ทั้ง นายกฯ และ ส.อบต.หมู่ 7 ผลคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.ใหม่ นายยุทธนา เมืองเล็ก ได้ 1,302 คะแนน (ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกฯ) นายวินัย พุ่มพวง ได้ 987 คะแนน ร.ต. วิรัช พานิชศุภผล ได้ 254 คะแนน

                ส่วนผลคะแนนการเลือกตั้งใหม่ ส.อบต.หนองโสน หมู่ 7 นายณรงค์ศักดิ์ เทียมทอง ได้ 376 คะแนน
(ได้รับเลือกตั้ง เป็น ส.อบต.) นายสมพร พราหมบุญยอด ได้ 237 คะแนน นายปริวัฒน์ เพิ่มสุข ได้ 51 คะแนน และนายจิรเดช สุขใจ ได้ 2 คะแนน

                อบต.บางจากหมู่ 6 นายประสิทธิ์ เอี่ยมเทศได้ 209 คะแนน (ได้รับเลือกตั้ง เป็น ส.อบต.) นายประหยัด วงษ์ประดิษฐ์ ได้ 102 คะแนน

                อบต.ต้นมะม่วง หมู่ 3 นายรณเดช หูไว ได้ 405 คะแนน (ได้รับเลือกตั้ง เป็น ส.อบต.) นายอภิชัย ม่วงไหมทอง ได้ 305 คะแนน

                อบต.ไร่ส้ม หมู่ 4 นายภักษ์ ศรีทอง ได้ 165 คะแนน (ได้รับเลือกตั้ง เป็น ส.อบต.) นางไพทูรย์ สุดสวาท ได้ 109 คะแนน นางภิญญาพัชญ์ หอมเมือง ได้ 47 คะแนน

                ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์กล่าวต่อไปว่า ส่วนสำคัญอีกประการของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คือการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ทุกคนต้องดำเนินการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง (กรณีเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ต้องยื่นภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)โดย กกต.เปิดให้ยื่นได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน กกต. 2.ยื่นทางไปรษณีย์ และ 3.ยื่นแบบออนไลน์หากไม่ยื่นตามกำหนดมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปีหรือหากผู้ใดยื่นเอกสารเป็นเท็จมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี

                ผอ.กต.จว.เพชรบุรียังกล่าวอีกว่า นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 2325/2564 ให้นายสมชัย วัฒนธรรม นายก อบต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชี้มูลความผิดซึ่งเป็นการกระทำผิดในตำแหน่งหน้าที่ก่อนการเลือกตั้ง จึงเป็นเหตุทำให้ตำแหน่งนายก อบต.บางครกว่างลง ผอ.กต.ประจำ อบต.บางครก โดยความเห็นชอบจาก ผอ.กต.จว.เพชรบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.บางครกแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยประกาศระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!