นิทรรศการศิลปะการออกแบบ ๖๕ หลากความคิดสร้างสรรค์

นิทรรศการศิลปะการออกแบบ ๖๕ หลากความคิดสร้างสรรค์

ผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

                นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “ศิลปะการออกแบบ ๖๕” Design ART PBRU นำเสนอผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยหลากหลายมุมมองแนวความคิด เทคนิคสร้างสรรค์ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน
ไลฟ์สไตล์ จังหวัดเพชรบุรี เปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงชั้นล่างของศูนย์การค้าโรบินสัน
ไลฟ์สไตล์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวมนทกานต์ พงศ์ภมรผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสัน
ไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะ “ศิลปะการออกแบบ ๖๕”
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาศิลปะ
การออกแบบเจ้าของผลงานศิลปะ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเปิดงาน

อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ ประธานสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า นิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะการออกแบบ เป็นส่วนหนึ่งที่มีการบูรณาการกับรายวิชา ๒ รายวิชา ประกอบไปด้วยรายวิชาโครงการพิเศษทางศิลปะการออกแบบ และรายวิชาความถนัดทางด้านศิลปะการออกแบบ ๒ ซึ่งสอดคล้องหลักปรัชญาสาขาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์สังคมปัจจุบัน และต่อยอดสู่อนาคต การจัดงานนิทรรศการศิลปะการออกแบบ ๖๕ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาและการบริการวิชาการ เป็นการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านการต่อยอดสู่สังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ และมูลค่าทางด้านผลงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะการออกแบบ และศิลปกรรมร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ

ผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานมีจำนวนทั้งหมด  ๒๗  ผลงาน แบ่งออกเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รายวิชา
โครงการพิเศษทางศิลปะการออกแบบ จำนวน ๑๒ ผลงาน และผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รายวิชาความถนัดทางศิลปะการออกแบบ ๒ จำนวน ๑๕ ผลงาน ตัวผลงานมีความหลากหลายทั้งแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์และเทคนิค อาทิ ผลงานภาพจิตรกรรม ประติมากรรมสื่อผสม ภาพพิมพ์ รวมถึง
ผลงานศิลปะสื่อผสมที่ใช้วัสดุที่หลากหลาย

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในครั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การค้าโรบินสัน
ไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
ในการจัดแสดงผลงาน โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!