น.ส.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เขต 10

น.ส.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์

การศึกษา

      ปริญญาตรี       :     สาขาวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

                               :     สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      ปริญญาโท       :     สาขาการบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ปริญญาเอก      :     สาขาการบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

อายุราชการ            :     25 ปี 3 เดือน

งานที่พัฒนาคือ      :     การบริหารจัดการการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

      1. โล่ คนดี ศรีนครินทร์

      2. รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2564

      3. โล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษา

      4. เกียรติบัตร ครูดี ไม่มีอบายมุข

อุดมคติ                  :     ความกตัญญู ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ตอบแทนผู้มีพระคุณและแผ่นดินมาตุภูมิ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!