ปภ.เพชรบุรี ระดมทุกภาคส่วน ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย เพื่อเตรียมพร้อมในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน

ปภ.เพชรบุรี ระดมทุกภาคส่วน

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย

เพื่อเตรียมพร้อมในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย(น้ำเอ่อล้นตลิ่ง) จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.ดร.ไพรรัตน์ ไพพรรณรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน นายวิรัช เพ็ญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          นายวิรัช กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย(น้ำเอ่อล้นตลิ่ง)ขึ้น เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการใช้แผนเผชิญเหตุการณ์ การอำนวยการและการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี 2558 รวมถึงเตรียมความพร้อมให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ ได้เป็นศูนย์กลางในการระดมกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย ทดสอบและประเมินขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และบุคลากรในการรองรับสถานการณ์อุทกภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟู และการบรรเทา ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน และให้การควบคุม การสั่งการ การประสานงานในภาวะฉุกเฉิน เกิดความถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2550 นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


          กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการในภาวะฉุกเฉินตามแผน ปภ.ชาติ พ.ศ.2558”, การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี รูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่(Functional Exercise : FEX) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=gfC_cdHjQqA

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!