ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นำเกษตรกรผู้ยากไร้ร้องทุกข์ ขอที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก.

                เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กันยายน นายไพโรจน์ เจริญยิ่ง กำนันตำบลเขากระปุก ในฐานะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายปัญญา ฐิติทศพร กำนันตำบลท่าไม้รวก นายสมเกียรติ กรีธาธร กำนันตำบลกลัดหลวง พร้อมสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ตำบล ทั้ง 3 ตำบล รวม 38 หมู่บ้านและประชาชนส่วนหนึ่ง เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ยื่นหนังสือต่อนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี เพื่อต้องการขอที่ดินทำกินในพื้นที่เขต ส.ป.ก.ของหมู่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองในพื้นที่ 3 ตำบลและชาวบ้านในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง เข้าร่วมสังเกตการณ์

                นายไพโรจน์ เปิดเผยว่า กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.กลัดหลวง ต.ท่าไม้รวก และ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจำนวน 688 ราย ในพื้นที่รอบที่ดิน ส.ป.ก.หรือพื้นที่เกษตรกร 4 ภาค ใน ต.กลัดหลวง ว่าประสบปัญหาความยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ทั้งที่เป็นชาวเพชรบุรีที่อยู่อาศัยใน ต.กลัดหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงมาก่อนที่ภาครัฐจะมีโครงการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่ ต.กลัดหลวง หรือพื้นที่ เกษตรกร 4 ภาค ให้แก่กลุ่มประชาชนที่ส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่คนจังหวัดเพชรบุรีมามีสิทธิ์ได้ที่ทำกินก่อนคนในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จึงได้ประชุมร่วมกันทั้ง 3 ตำบล และเป็นตัวแทนชาวบ้านมาขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนชาวเพชรบุรีที่ยากไร้ไม่มีที่ทำกินด้วย

                “ชาวบ้านผู้ร้องทั้ง 688 ราย ผ่านการคัดกรองของระดับผู้ใหญ่บ้าน-กำนันระดับคณะกรรมการหมู่บ้านว่าเป็นชาวเพชรบุรีที่อยู่อาศัยใน ต.กลัดหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงมาก่อนที่ภาครัฐจะมีโครงการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่ ต.กลัดหลวง หรือพื้นที่ เกษตรกร 4 ภาคทั้งหมดเป็นเกษตรกรที่มีความยากจน ไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง เป็นคนดีเคารพเทิดทูนสถาบัน ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดช่วยเหลือสังคมและทางราชการมาโดยตลอดซึ่งตรงตามเงื่อนไขได้รับ ส.ป.ก.จึงขอให้ภาครัฐจัดพื้นที่ในเขต อ.ท่ายาง ในส่วนของที่ดิน ส.ป.ก.พื้นที่เกษตรกร 4 ภาคที่คงเหลือ หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นที่ทำกินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีสิทธิในฐานะเป็นคนเพชรบุรีด้วย”

                ด้านนายธเนตร พารา หัวหน้าสำนักปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า โครงการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่ ต.กลัดหลวง หรือพื้นที่เกษตรกร 4 ภาค ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2552 ที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดหาที่ดินทำกินให้กับสภาเกษตรกร 4 ภาค ที่มีการลงทะเบียนร้องขอเนื่องจากไม่มีที่ทำกิน โดยให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเอกชนจัดสรรเป็นที่ดินให้แก่เกษตรกรทำกิน ส.ป.ก.ได้ดำเนินการจัดซื้อใน 22 จังหวัด แต่สามารถจะซื้อได้เพียง 18 จังหวัด หนึ่งในนั้นก็คือในพื้นที่ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง เนื้อที่ประมาณ 3,565 ไร่ นำมาจัดแก้ปัญหาผู้ไร้ที่ทำกินตามบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนร้องเรียนไว้ 1,889 ราย โดยแบ่งแปลงได้ประมาณ 238 แปลง รองรับเกษตรกรได้ 238 ครอบครัว โดยเริ่มจัดตั้งปี 2555 มีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดที่ดินตามบัญชีรายชื่อ  214 ราย ระหว่างการดำเนินการบางรายมีการยกเลิกสัญญา หรือผู้ร้องเสียชีวิตโดยไม่มีการขอรับมรดก ทำให้ปัจจุบันเหลือเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อได้รับสิทธิ 138 ราย และมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรว่างอยู่ประมาณ 1,400 ไร่ และเป็นปัญหายังไม่สามารถแบ่งพื้นที่ได้ เนื่องจากต้องเสนอเปลี่ยนแปลงมติจากที่ประชุม ครม.

                นายธเนตรกล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2564 ส.ป.ก.จังหวัดเพชรบุรีนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ขอจัดซื้อที่ดินแปลงว่าง โดยให้บุคคลที่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองที่ไม่ประสงค์ที่จะทำการเกษตรสามารถที่จะมาเสนอขายที่ดินให้กับ ส.ป.ก.ได้ เพื่อที่ ส.ป.ก. จะรับซื้อที่ดินและนำมาดำเนินการจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจัดสรรที่ดินไว้ ซึ่งก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

                “ผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดิน ต้องเป็นเกษตรกรและเป็นผู้ที่ใช้ระยะเวลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือผู้ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นกลุ่มของเกษตรกร รวมถึงผู้ยากจนที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 ต่อปี ไม่มีที่ดินทำกินหรือเป็นผู้มีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอกับการครองชีพสามารถยื่นคำขอรับแปลงที่ดินจาก ส.ป.ก.ได้”

                เบื้องต้นนายภัคพงศ์ ผวจ.เพชรบุรี ได้รับเรื่องดังกล่าวเพื่อดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีที่ไม่มีที่ทำกินเพื่อให้ได้รับโอกาสต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!