ประมูลทะเบียนรถกระบะ

หมวด ‘บย’ บารมี มั่งคั่ง ยั่งยืน

ให้เสนอราคาผ่านอินเทอร์เน็ต

นายสันติ สุรเจริญชัยกุล ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดจัด
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป เลขสวย (Super Number)  สำหรับรถกระบะหมวดอักษร “บย” ซึ่งมีความหมายมงคลว่า “บารมี มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำนวน ๓๐๑ หมายเลข โดยจะทำการออกประมูลเป็นการทั่วไป

ด้วยวิธีเสนอราคาประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.tabienrod.com หรือ http://210.1.60.75/kraba/login.php ได้ตั้งแต่บัดนี้ และจะปิดประมูลในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำมา
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนและ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน นับเป็นการสร้างบุญ
สร้างกุศลอีกทางหนึ่ง

      สำหรับเลขทะเบียนที่นำเข้าในการประมูลได้แก่ กลุ่มที่ ๑ เลขเหมือน ๔ ตัว ตั้งแต่หมายเลข ๑๑๑๑ – ๙๙๙๙  ราคาประมูลเริ่มต้น ๕,๐๐๐ บาท หลักประกัน ๑ หมายเลข ๕,๕๐๐ บาท เพิ่มราคาครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท,

      กลุ่ม ๒ เลขคู่ ๘ คู่ ๙ อาทิ ๘๘๙๙, ๙๘๘๙, ฯลฯ เลขเดี่ยว
๑-๙,  เลขคู่ ๒ ตัว ๑๑,-๙๙ และ เลขตอง ๑๑๑ – ๙๙๙ ราคาเริ่มประมูลที่ ๒,๐๐๐ บาท หลักประกัน ๑ หมายเลข ๒,๕๐๐ บาท เพิ่มราคา
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท

      กลุ่มที่ ๓ เลขหลักพัน ๑๐๐๐- ๙๐๐๐, เลขเรียง ๓ ตัว ๑๒๓, ๒๓๔ ฯลฯ, เลขเรียง ๔ ตัว ๑๒๓๔, ๒๓๔๕ ฯลฯ และ เลขคู่นิยมใช้ อาทิ ๑๑๒๒, ๑๐๐๑, ๒๐๒๐, ๓๑๑๓, ๑๕๕๑, ๖๖๑๑, ๑๙๑๙,ฯลฯ ราคาเริ่มต้นที่ ๑,๐๐๐ บาท หลักประกัน ๑ หมายเลข ๑,๕๐๐ บาท เพิ่มราคาครั้งละ ๕๐๐ บาท 

“หมายเลขที่ประมูลได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูล สามารถนำไปใช้ได้ทั้งรถเก่าและรถใหม่ สามารถนำไปใช้มอบเป็นของขวัญ มอบเป็นมรดกตกทอด หรือนำไปจำหน่ายต่อโดยเพิ่มราคาได้ ทั้งนี้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นสามารถเลือกโอนให้
แต่ตัวรถส่วนป้ายสามารถที่จะขายสูงกว่าราคาที่ประมูลได้ เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อขาย”

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www. tabienrod.com
ล่วงหน้าได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕
โดยหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว กรณีเป็นนิติบุคคลใช้ หนังสือรับรองแสดง
การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้
ใช้หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
และหลักฐานการโอนเงิน (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี)

สอบถามเพิ่มเติมและส่งเอกสารหลักฐาน โทร. ๐๓๒-๔๒๕๓๕๖, ๐๓๒-๔๗๑๘๔๖ และสายด่วน ๑๕๘๔ Facebook : สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!