‘ปศุสัตว์’ ชวนเที่ยว 2 งานใหญ่ มหกรรมปศุสัตว์-วันแพะแห่งชาติ

‘ปศุสัตว์’ ชวนเที่ยว 2 งานใหญ่ มหกรรมปศุสัตว์-วันแพะแห่งชาติ

          นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า ต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2โดย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานใหญ่ 2 งานอย่างต่อเนื่อง ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี (ศูนย์เรียนรู้การปศุสัตว์) เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

          โดยวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม ร่วมกับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “มหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ( Food Safety) และปลอดมลภาวะ(Zero Waste Livestocks) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ในการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

 

          ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการหลักการทรงงานด้านปศุสัตว์ตามแนวพระราชดำริ นิทรรศการและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ การแสดงสัตว์มีชีวิตชนิดโคเนื้อ และสัตว์อื่น ๆ การให้ความรู้ด้านปศุสัตว์การแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การประกวดสายพันธุ์โคพื้นเมือง การประกวดเมนูอาหารจากเนื้อสัตว์ 4.0 การแสดงจากศิลปินลูกทุ่ง “หญิงธิติกานต์” แจกรางวัลพันธุ์สัตว์ การเสวนาเรื่องไก่พื้นเมืองการตลาดนำการผลิต และพิธีการแต่งงานไก่พื้นเมืองครั้งแรกของเพชรสมุทรคีรี

 

          ส่วนในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน “วันแพะแห่งชาติ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะไปสู่อุตสาหกรรมฮาลาลโดยการปรับปรุงสายพันธุ์แพะ และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น คัดเลือกแพะที่มีลักษณะดีเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงพันธุ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

          ทั้งนี้ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาการและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเรื่อง “การป้องกันควบคุมโรคในแพะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดแพะ” และเรื่อง “การตลาดนำการผลิต” การเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ การมอบถ้วยรางวัลแก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต กิจกรรมตอบปัญหาการบริการด้านเกษตรกรคลินิกปศุสัตว์

 

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม การประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการแพะมีชีวิต การแข่งขันประกอบอาหารเมนูแพะ การสาธิตการปรุงอาหารเมนูแพะ การแข่งขันกินนมแพะ การแข่งขันกินลูกชิ้นแพะ การแข่งขันเลียนเสียงแพะ การแข่งขันโยนห่วงแพะ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรสินค้าปศุสัตว์สินค้าพื้นเมืองราคาถูก การแสดงพื้นเมืองการบริการด้านการเกษตร คลินิกปศุสัตว์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

          สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ และงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (ด่านกักสัตว์เพชรบุรี) ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 7 โทร.034-4250982 หรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 032-425496

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!