ปัญหาประปา

จากกรณีที่มีประชาชนหลายพื้นที่ใน จ.เพชรบุรีได้ร้องเรียนปัญหาในความล่าช้าของการให้บริการซ่อมท่อแตก-รั่วและแรงดันน้ำที่ไหลอ่อนหรือหยุดไหลของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเพชรบุรีผ่านทางช่องทางศูนย์ดำรงธรรมและโซเซียลมีเดียจำนวนมากนั้น

                นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี มีพื้นที่ให้บริการด้านการประปา รวม 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.บ้านแหลม และในบางส่วนของ อ.บ้านลาด อ.ท่ายาง และ อ.ชะอำ ครอบคลุมพื้นที่ 217 ตร.กม. มีผู้ใช้น้ำรวม 56,000 ราย ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี มีการวางระบบประปาให้บริการมานานหลายสิบปี สภาพท่อในระบบมีอายุการใช้งานมาก ประกอบกับปัจจัยภายนอกด้านอื่น ๆ ส่งผลให้ระบบประปาเกิดมีการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขปัญหาในด้านประสิทธิภาพการจ่ายน้ำทั่วถึง และเพียงพอต่อการให้บริการ ลดปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำให้ลดลง จึงมีการว่าจ้างผู้รับจ้างรายย่อยในพื้นที่ในการซ่อมบำรุง

                ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 182,000,000 บาท จ้างให้บริษัท T-PROM Consortium เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 – 31 สิงหาคม 2567 รวม 3 ปี โดยบริษัท T-PROM มีหน้าที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่ว ซ่อมท่อ เปลี่ยนท่อ ที่ชำรุดวางท่อใหม่เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ
สำรวจและออกแบบติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย ถอดล้างมาตร เปลี่ยนมาตร เปลี่ยนอุปกรณ์ ฯลฯ

                นายหาญณรงค์ กล่าวต่อไปว่า หลังจากมีการว่าจ้างให้บริษัท T-PROMฯ เป็นผู้บริหารจัดการน้ำสูญเสียแล้ว ปรากฏว่าบริษัท T-PROMฯ ไม่สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดประสบการณ์ และอื่น ๆ ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถซ่อมท่อแตก-รั่ว และการให้บริการด้านอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้ในพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี มีจุดท่อแตก-รั่วคงค้างซ่อมเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 จุดส่งผลให้เกิดแรงดันน้ำประปาไหลอ่อน บางแห่งน้ำไม่ไหล ฯลฯ และเกิดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำเป็นจำนวน มากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีได้แจ้งให้บริษัท T-PROMฯ เร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ

                “การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี มิได้เพิกเฉยต่อปัญหาการร้องเรียนของผู้ใช้น้ำแต่อย่างใดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำและลดความเสียหายจากการรั่วไหลของน้ำประปาที่ไม่รับการซ่อมแซมจากบริษัท T-PROMฯ ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีได้จัดทีมช่างของการประปาเองออกดำเนินการซ่อมท่อแตก-รั่วที่บริษัท T-PROMฯ ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน (การประปาฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อนได้เนื่องจากจะละเมิดสัญญาจ้าง) และติดตามรายงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทT-PROMฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปแล้ว” นายหาญณรงค์กล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!