ผบ.มทบ.15 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบและพนักงานฯ ร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน เสริมสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

ผบ.มทบ.15 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบและพนักงานฯ

ร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน เสริมสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

 

          เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณอุโบสถวัดอัมพวันปิยาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระครูปิยวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวันปิยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมี กำลังพล นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และพนักงานราชการมณฑลทหารบกที่ 15 ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          โดยภายในพิธีดังกล่าว พระครูปิยวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวันปิยาราม ได้แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จากนั้นผู้ร่วมพิธี ได้สวดมนต์ พร้อมนำดอกไม้ ธูปเทียน เดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสังฆ พระผู้เป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ในศีลธรรม บำเพ็ญความดี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา ด้วย

          อนึ่ง “วันมาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรมแก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย เป็นครั้งแรกในวันมาฆปูรณมีบูชา หรือในวันเพ็ญกลางเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติของไทย(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ณ เวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์ เดิมนั้นไม่มีพิธีมาฆบูชาในประเทศ จนมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน 3 ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้น โดยให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ และมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามหลวงต่าง ๆ พุทธศาสนิกชน ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชน ต่างร่วมประกอบพิธี อาทิ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว จึงได้ถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!