ผลเลือกนายก อบต.เพชรบุรี ได้ 31 แชมป์เก่า 38 หน้าใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกอบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ใน จ.เพชรบุรี 69 แห่ง

                บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นไปอย่างปกติเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหลังปิดหีบการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและส่งผลการนับคะแนนไปยังสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเพชรบุรี

                การเลือกตั้งทั้ง 69 แห่งดังกล่าว มีผู้สมัครนายก อบต.เพียงคนเดียว และได้ตำแหน่งโดยไร้คู่แข่งมีจำนวน 11 ตำบล ประกอบด้วย นายเอกชัย เตียเจริญ อบต.บางแก้ว นายสุชาติ รุ่งเพียร อบต.บางขุนไทร นายนิรันดร์ รุ่งรัตน์ อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม, นายเปื่อน พุ่มเงิน อบต.หนองศาลา นายเกษม เกิดโต อบต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ, นายวิทยา เทพอยู่ อบต.ยางหย่อง นายสมชาย สุขศรี อบต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง, นายผ่วน เอมดี อบต.บ้านหาด นายประสงค์ หอมนาน อบต.ท่าเสน นายปรีชา มากเกิดอบต.ท่าช้าง นายชัฏ แสงหิรัญภาดา อบต.สมอพลือ อ.บ้านลาด

                ผลการเลือกตั้งนายก อบต. ปรากฏว่ามีอดีตนายก อบต.หลายคนที่ลงสมัครในครั้งนี้และไม่ได้รับการเลือกตั้ง อาทิ นายวินัย พุ่มพวง อดีตนายก อบต.หนองโสน นางจำเรียง คล้ำชื่น อดีตนายกอบต.บ้านกุ่ม อ.เมือง, นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด อดีตนายก อบต.เขากะปุก นางศรุตา อินทะนิน อดีตนายก อบต.หนองจอก อ.ท่ายาง, นายเสน่ห์ แก้วระยับ อดีตนายก อบต.ท่าแร้ง นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ อดีตนายก อบต.ท่าแร้งออก นายศรีเพชร นามเดช อดีตนายก อบต.แหลมผักเบี้ย นายวิโรจน์ ศรีนาค อดีตนายก อบต.ปากทะเล นายจำลอง เจิมจันทร์ อดีตนายก อบต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม, นายสำฤทธิ์ อบแย้ม อดีตนายก อบต.ถ้ำรงค์ นายชยพล มิชสิน อดีตนายก อบต.บ้านทาน นายสุวรรณ หว่างจิตร อดีต นายก อบต.หนองกะปุ นายชิต เกิดเกษม อดีตนายก อบต.ห้วยลึก นายไพฑูรย์ สีรุ้ง อดีตนายก อบต.โรงเข้ อ.บ้านลาด, นายอุทัย อยู่ฉิม อดีตนายก อบต. พุสวรรค์ นายทรง มั่งมี อดีตนายก อบต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน

                นอกจากนี้พบว่าอดีตนายก อบต.สมัยที่แล้ว และลงสมัครคราวนี้สามารถได้รับเลือกให้เป็นนายก อบต.อีกครั้งมีจำนวน 31 แห่ง คือ อ.เมือง นายวิชา ทองยืน อบต.บางจาก, ส.อ.วัลลภ แจ่มจำรัส อบต.โพไร่หวาน, นายประสิทธิ์ รวมสิน อบต.นาพันสาม, นายชลชัย เอี่ยมสำอางค์ อบต.สำมะโรง, นายเสถียร นิลทะสิน อบต.บางจาน, นายชุบ คล้ายคลึง อบต.ช่องสะแก, นายประเทิง ขาวสอาด อบต.นาวุ้ง, ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ อบต.ต้นมะม่วง / อ.บ้านแหลม นายสมชัย วัฒนธรรม อบต.บางครก, นายเอกชัย เตียเจริญ อบต.บางแก้ว, นายสุชาติ รุ่งเพียร อบต.บางขุนไทร / อ.ชะอำ นายเปื่อน พุ่มเงิน อบต.หนองศาลา, อ.ท่ายาง นายวิทยา เทพอยู่ อบต.ยางหย่อง, นายไชยยา ไขศรี อบต.มาบปลาเค้า, นายยม เกตุพยัคฆ์ อบต.วังไคร้, นายขุนแผน ทิมเมฆ อบต.กลัดหลวง / อ.เขาย้อย นายสมควร เถาว์น้อย อบต.เขาย้อย, นายเมี้ยน ดวงเนตร อบต.ห้วยโรง, นายประสพชัย อารีวงศ์ อบต.หนองปลาไหล, นายบุญเลิศ ยอดแก้ว อบต.หนองชุมพลเหนือ / อ.บ้านลาด นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ อบต.ไร่มะขาม, นายจำรัส เมืองถาวร อบต.หนองกระเจ็ด, นายสมิง คงประเสริฐ อบต.ไร่โคก, นายผ่วน เอมดี อบต.บ้านหาด, นายประสงค์ หอมนาน อบต.ท่าเสน, นายปรีชา มากเกิด อบต.ท่าช้าง, นายชัฏ แสงหิรัญภาดา อบต.สมอพลือ / อ.หนองหญ้าปล้อง น.ส.จินตนา เกสรสันติ์ อบต.หนองหญ้าปล้อง, นายพีรศักดิ์กาฬดิษฐ์ / อ.แก่งกระจาน นายผล เอกบุตร อบต.สองพี่น้อง, นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ อบต.วังจันทร์

                ส่วนผู้ได้รับเลือกเป็นนายก อบต.หน้าใหม่มีทั้งสิ้น 38 แห่ง ซึ่งหลายแห่งมีอดีตนายกที่เคยพ่ายแพ้มาสมัครลงชิงชัยอีกครั้ง และสามารถล้างตาได้สำเร็จ อาทิ นายบรรพต กำไลแก้ว อบต.ถ้ำรงค์, นายยุทธนา เมืองเล็ก อบต.หนองโสน

                ต่อมาวันที่ 29 พฤศจิกายน ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) ประจำจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเพียงผลการนับคะแนน ในส่วนของผู้สมัครนายกที่ อบต.สำมะโรง อ.เมือง ที่มีรายงานจำนวนบัตรไม่ตรงกันตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ใช้สิทธิ์ลืมลงลายมือชื่อ 1 ราย จึงส่งรายงานดังกล่าวให้ กกต.กลางรับทราบตามมาตรา 105 ว่าจะสั่งให้ลงคะแนนใหม่หรือนับเป็นคะแนน

                ในส่วนผลคะแนนส.อบต. เบื้องต้นในพื้นที่ หมู่ 3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง ไม่มีการเลือกตั้ง ส.อบต. เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงคนเดียวและผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้งพื้นที่ หมู่ 4 อบต.ไร่ส้ม ผู้สมัครได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (โนโวต) และพบว่ามีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน 6 ตำบลจำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย อ.เมือง ที่ อบต.ไร่ส้มมีคะแนนเท่ากัน ที่หมู่ 5 ต.ไร่ส้มและหมู่ 12, อบต.ดอนยางมีคะแนนเท่ากันที่หมู่ 1, อบต.บางจากมีคะแนนเท่ากันที่หมู่ 5, อ.เขาย้อยมีคะแนนเท่ากันที่หมู่ 2 อบต.ห้วยท่าช้าง, อ.ท่ายาง มีคะแนนเท่ากันที่หมู่ 14 อบต.เขากระปุกและหมู่ 8 อบต.หนองจอก ทั้งนี้ในเขตเลือกตั้งที่ผู้สมัคร ส.อบต. มีคะแนนเท่ากัน ปลัด อบต.ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งได้นัดหมายผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันมาจับสลากตัดสินเพื่อได้คนใดคนหนึ่งเป็น ส.อบต. ซึ่งมรการจับสลากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                ส่วนกรณีการเลือกตั้งที่ อบต.หนองโสน หมู่ 7, อบต.บางจาก หมู่ 6 และอบต.สำมะโรงหมู่ 5 อ.เมืองเพชรบุรี มีผู้ร้องเรียนว่าที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับจำนวนบัตรที่มีผู้มาใช้ลงคะแนนไม่ตรงกันจึงยังไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการต้องรอการพิจารณาจาก กกต.ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ส่วนกลางว่าได้รับรายงานเหตุทุจริตเลือกตั้งในหลายจังหวัด และที่ จ.เพชรบุรีก็ได้รับรายงานว่ามีเหตุทุจริตเลือกตั้ง 1 รายในพื้นที่ อ.แก่งกระจานพบของกลางบัญชีรายชื่อและเงิน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงพบการซื้อเสียงดังกล่าวแล้ว และจะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งต่อไป

                ส่วนการประกาศผลเลือกตั้ง กกต.จะรับรองผลภายใน 30 วัน หาก อบต.ใดไม่พบการร้องเรียนทุจริต ก็คาดว่าจะเริ่มรับรองได้หลังจากนี้ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ อบต.ได้เริ่มทำงานตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่หากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หรือภายใน 27 มกราคม 2565 ส่วนผู้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขอให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ในท้องที่ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนถึงวันที่ 5 ธันวาคมได้ทางอิเลกทรอนิกส์หรือไปรษณีย์เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิทางการเมือง (ติดตามรายชื่อนายก อบต. และส.อบต.ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการทั้ง 69 แห่ง ในพื้นที่ จ.เพชรบุรีได้ในคอลัมน์ “รายงานพิเศษ” หน้า 3 ฉบับนี้)

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!