ผวจ.เพชรบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการปกป้องดูแลโบราณสถานฯ

ประชุมหารือแนวทางรักษา-พัฒนาโบราณสถานเมืองเพชร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการปกป้อง ดูแล โบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี เชิญศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และสังคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรม
นักวิชาการ สื่อมวลชนร่วมเป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะให้แนวทางในการปกป้องดูแลรักษาโบราณสถาน สร้างจิตสำนึก และพัฒนา
โบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัด
เพชรบุรี

      เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมปฏิบัติ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธรรมนูญ
ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปกป้อง ดูแล
โบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามที่กลุ่มช่างเมืองเพชร นักวิชาการ ประกอบด้วย นายทวีโรจน์
กล่ำกล่อมจิตต์ ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม นายธานินทร์ ชื่นใจ นายกฤษดากร อินกงลาศ

มีความประสงค์ให้จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรับรู้ในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการปกป้อง ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผ่านการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี
ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อน
ภารกิจดังกล่าว จังหวัดเพชรบุรีจึงได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการปกป้อง ดูแล โบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ทรงวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สังคม ครูช่าง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้วนายสุชาติ อุตสาหะ
นายทองร่วง เอมโอษฐ
ศิลปินแห่งชาติ นายปี๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ นายสัณฐาน ถิรมนัส นายกฤษณ์ แก้วอยู่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เพชรบุรี นางปิยวรรณ คุสินธุ์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางศาริสา จินดาวงษ์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา
นายนพพล สำเภาเงิน นายทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม นายธานินทร์ ชื่นใจ
นายกฤษดากร อินกงลาศ นายฐานิสร์ พรรณรายน์
นายอุดมเดช เกตุแก้ว
โดยมี น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและให้แนวทางในการปกป้อง ดูแลรักษาโบราณสถานตามหลักการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ สอดส่องดูแล สร้างจิตสำนึก
ต่อโบราณสถานให้ทรงคุณค่าตามแนวทางของการอนุรักษ์ ร่วมรักษาและพัฒนาโบราณสถานให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด ให้คำแนะนำผู้มา
เยี่ยมชมโบราณสถานได้ด้วยความเหมาะสม
ถูกต้องในเรื่องข้อปฏิบัติและข้อควรระวังตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษา หรือข้อคิดเห็น ข้อสังเกตในเนื้อหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของโบราณสถานนั้น ๆ ให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องต่อผู้มาศึกษาชมงาน รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ รวมทั้งดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตามโอกาส และวาระที่เห็นสมควร

      นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รอง ผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่า จากการประชุมหารือของคณะกรรมการ
ถึงแนวทางการปกป้อง ดูแลโบราณสถานและมรดก
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี ได้ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) ซ่อมแซมโบราณสถานทั้งที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและไม่ได้รับขึ้นทะเบียน โดยช่างกรมศิลปากร ร่วมกับช่างท้องถิ่น ๒) สร้างการ
มีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่โบราณสถานทั้งเรื่องการซ่อมแซม และการดูแล ๓) ทำการสำรวจโบราณสถานที่ชำรุดทรุดโทรม รวมถึงการจัดหางบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม ๔) ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโบราณสถานและวัดที่สำคัญ ๕) แนวทางการป้องกันอัคคีภัย ๖) ศึกษาแนวทางการนำใช้
งบประมาณของกรมศิลปากรร่วมกับงบประมาณของวัดหรือผู้บริจาคในการบูรณะโบราณสถาน ๗) ศึกษากฎระเบียบแนวทางในการจัดการสัตว์เลี้ยงไม่ให้รบกวนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัวโบราณสถาน ๘) ศึกษาองค์ความรู้ที่ใช้ในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน ๙) ข้อพึงระวังในการนำศิลปะสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับโบราณสถานอย่างไม่เหมาะสม ๑๐) จัดทำข้อมูลลำดับความสำคัญของโบราณสถานที่ควรได้รับการดูแลรักษา ประเมินศักยภาพของโบราณสถาน และวัดในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ๑๑) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา
นักวิชาการ ครูช่าง ภาคประชาชนจะมีบทบาทหน้าที่
ในการปกป้องดูแลโบราณสถานได้อย่างไร ๑๒) ศึกษาแนวทางการจัดมอบรางวัลด้านการอนุรักษ์โบราณสถานดีเด่นให้แก่วัด ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึง
การสื่อสารสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเยาวชน
คนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนเที่ยววัดและโบราณสถาน โดยใช้ศิลปะสื่อถึงรูป รส กลิ่น เสียง อาทิ การจัดทำคลิปวิดีโอ การประกวดถ่ายภาพ เป็นต้น

      “หลังจากนี้ทางวัฒนธรรมจังหวัดต้อง
จัดข้อมูลตามประเด็นดังนี้ จัดหมวดหมู่ประเภทของโบราณสถานตามลักษณะและความโดดเด่น ชำระข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโบราณสถานแต่ละแห่ง ตรวจสอบทะเบียนสิ่งของโบราณวัตถุ ข้อมูลสภาพความเสียหายของโบราณสถานให้แต่ละแห่ง แนวทางการดำเนินงาน
ที่สามารถทำได้ตามขั้นตอนกฎหมาย จัดทำ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน หาวิธีการสื่อสารเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนในการสร้างจิตสำนึก ความซาบซึ้งอันนำไปสู่ความตระหนักในการปกป้องดูแลโบราณสถาน  สร้างแรงจูงใจให้ครู โรงเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่องกับโบราณสถาน และประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี ศึกษาข้อมูลที่พระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองเพชรบุรี รวมถึง
ต้นไม้ทรงปลูก และจัดทำแผนงานหน้าที่
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมีส่วนในการปกป้องดูแลโบราณสถาน”
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รอง ผวจ.เพชรบุรี กล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!