ผวจ.เพชรบุรี มอบโล่เชิดชูเกียรติ-เงินรางวัล ให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน

ผวจ.เพชรบุรี มอบโล่เชิดชูเกียรติ-เงินรางวัล

ให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน


           เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2561 นางฉัตรพร ราษฎดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดในโครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ และนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี นางสุกัญญา ปวงนิยม นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ


          นางสุกัญญา กล่าวว่า ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วนอย่างน้อยร้อยละ 66 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียน โดยดำเนินงานตาม 2 กิจกรรมหลัก กิจกรรมแรกประกอบด้วย การสร้างโรงเรียนแกนนำปฏิบัติการ “โชป้า แอนด์ ซายด์ป้า” ระดับจังหวัด “เกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน” แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.นวัตกรรมออกกำลังกายจิงโจ้ยืดตัว เพื่อช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และการยืดหยุ่นที่ดีของร่างกาย 2.นวัตกรรมออกกำลังกายจิงโจ้ FUN For FIT จะเน้นการออกกำลังกายที่มีการกระโดด หรือมีการลงน้ำหนัก เพื่อกระตุ้นการเพิ่มความสูงให้เด็ก และ3.นวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้ ขยี้พุง จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกๆ ส่วนของร่างกาย


           กิจกรรมที่ 2 การจัดประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง และโรงเรียนสุขบัญญัติ ระดับจังหวัด เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีสุขภาพดี โดยเน้นหลักการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ เป็นแนวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานสําหรับชีวิต ตลอดจนมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนดูแลสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน รวมทั้งให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีทักษะด้านสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย

           นางสุกัญญา กล่าวต่อไปว่า การประกวดโครงการดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “แกนนำปฏิบัติการโชป้า แอนด์ ซายด์ป้า ระดับจังหวัด” จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม, โรงเรียนวัดดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านหนองโสน ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด

            ส่วนผลการประกวด “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง” และ “โรงเรียนสุขบัญญัติ ระดับจังหวัด” ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนวัดหนองศาลา อำเภอชะอำ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม, รองชะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุพลู ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง, รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน และโรงเรียนวัดท่าศาลาราม ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด

น.ส.กมลรัตน์ หยดย้อย ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!