ผวจ.เพชรบุรี มอบโล่ เงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี “TO BE NUMBER ONE IDOL”

ผวจ.เพชรบุรี มอบโล่ เงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

“TO BE NUMBER ONE IDOL”


          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2561โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ และ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าประชุม ร่วมแสดงความยินดี มีนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

 


          นายบุญลาภ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกชมรมฯ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของชมรมทุกประเภท ให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล จำนวน 10 คน แบ่งเป็น ประเภทชาย จำนวน ๕ คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชลทิตย์ กริชยานนท์ จากโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายปุญญพัฒน์ ภูมิมิตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายขจรพงศ์ เสน่ห์ติบัง จากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายมนต์รัก ชะเอมน้อย จากโรงเรียนหนอกจอกวิทยา และ นายอิทธิศักดิ์ เลิศอาวาส จากโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)


          ส่วนประเภทหญิง จำนวน 5 คน รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาววราภรณ์ เหมอแล จากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษดิ์วิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐมล ทับสีนวล จากโรงเรียนคงคาราม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชลธิชา สูงรุ่ง จากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวการะเกด กลัดเข็มทอง จากโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต และ นางสาว นฤมล กลิ่นอุบล จากโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

          ทั้งนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการของบรมวงศานุวงศ์ที่มีทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเป็นองค์ประธานของโครงการ ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนในกลุ่ทเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ชมรมพัฒนากิจกรรมเด่นๆ มีสมาชิกเป็นส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงโครงการนี้เป็นโครงการหลักของจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีก็มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้สมาชิกในชมรมได้แสดงศักยภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นต่อไป

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ / พชร ปิ่นรัตน์ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!