ผอ.เชี่ยวชาญ ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว

ประวัติและผลงาน

ชื่อ           ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว

ตำแหน่ง                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

วิทยฐานะ             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วุฒิการศึกษา        วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

                ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อายุราชการ 33 ปี

งานที่พัฒนา คือ “รายงานการพัฒนาการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการ 5 ร่วม

โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10”

อุดมคติ “คุณความดี ความสำเร็จ เกิดจากความมานะอดทน”

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

1. เกียรติบัตร “รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1” ผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

2. เกียรติบัตร “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 จังหวัดตรัง

3. เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา

4. เกียรติบัตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ. 2555 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

5. เกียรติบัตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ. 2556 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

6. รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” ประจำปี 2556

7. เกียรติบัตร “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 จังหวัดตรัง

8. เกียรติบัตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ. 2558 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

9. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสดุดี” ประจำปี 2558 จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการคุรุสภา

10. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลเหรียญทองทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทบุคลลากร สาขารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 และรางวัลชนะเลิศเหรียญทองด้านบริหารจัดการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

11. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลเหรียญทองทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทบุคลลากร สาขารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ประจำปี 2560

12. รางวัลเข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” ระดับดีเด่น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ประจำปี 2561

13. เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 35 และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

14. เกียรติบัตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ. 2563 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!