พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูโสตถิพัชรคุณ เจ้าอาวาสวัดศาลาเขื่อน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูโสตถิพัชรคุณ (สวัสดิ์ สตฺตธโน) อายุ 96 ปี พรรษา 76 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ เจ้าอาวาสวัดศาลาเขื่อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

พระครูโสตถิพัชรคุณ หรือ “หลวงปู่สวัสดิ์ สตฺตธโน” สกุล พ่วงเพิ่ม เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2468 ณ บ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โยมบิดาชื่อ นายแขก โยมมารดาชื่อ นางปิ่น พ่วงเพิ่ม ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา อุปสมบทเมื่อ 19 กรกฎาคม 2488 ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์กรุ อ.บ้านลาด โดยมี พระครูวิบูลย์ศีลาจารย์(ผิน) วัดโพธิ์กรุ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่สวัสดิ์ เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีศีลาจารวัตรเรียบร้อย งดงาม จึงเป็นที่เคารพนับถือ ศรัทธาแก่ศิษยานุศิษย์ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 หลวงปู่สวัสดิ์ ได้รับอาราธนาให้เป็นพระเถราจารย์ นั่งอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษก น้ำสรงมุรธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ วรวิหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ และเจ้าอาวาสวัดศาลาเขื่อน

ประวัติโดยสังเขป

พระครูโสตถิพัชรคุณ เดิมชื่อ สวัสดิ์ สกุล พ่วงเพิ่ม เกิดวันที่ 29 กันยายน 2468 ณ บ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โยมบิดาชื่อ นายแขก โยมมารดาชื่อ นางปิ่น พ่วงเพิ่ม อุปสมบทเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2488 ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์กรุ โดยมี พระครูวิบูลย์ศีลาจารย์(ผิน) วัดโพธิ์กรุ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2507 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาเขื่อน พ.ศ. 2526 แต่รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลท่าเสนเขต 1 พ.ศ. 2527 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2529 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่พระครูโสตภิพัชรคุณ พ.ศ.2537 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ และเจริญอายุวัฒนมงคล 96 ปี พรรษา 76

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!