” พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 47

” พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ”

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 47

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 โดยมีนายวีระ แก้วกัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ร่วมให้การต้อนรับ

 

          นายวีระ กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2518 มีเนื้อที่จำนวน 822 ไร่ แบ่งเป็นอาคารเรียน หอประชุม สนามกีฬา เรือนนอนชาย – หญิง บ่อเลี้ยงปลา และเรือนเพาะชำ ก่อตั้งให้เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยเปิดรับเด็กที่อยู่ในท้องถิ่นกันดาร หรือเด็กที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน สายศิลปะและแผนการเรียนทวิศึกษาจำนวน 38 คน รวมปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 617 คน มีข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำรวม 63 คน มีวิสัยทัศน์และนโยบายในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเน้นฝึกและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อต่อยอดให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการศึกษาต่อและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

          นายวีระ กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ในปี 2559 นอกจากนี้ยังได้รับป้ายรางวัลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปี 2559, รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองราชย์ 70 ปีเคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษาราชินีศรีแผ่นดิน, รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นจากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ในปี 2560, รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกสามัคคี ระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการสแน็คแจ๊ค ซูเปอร์ ชาเลนจ์ Thailand Records ปีที่ 8 พ.ศ. 2560, รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะนักเรียนด้านต่างๆในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก, รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นจากมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรีในปี 2561 และรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาจัดการเรียนรวมระดับดีเยี่ยม จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 ปี ในปี 2561 ด้วย

 

 

          ทั้งนี้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้เป็นประธานมอบใบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดีจำนวน 17 คนและมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ให้แก่คณะครูที่มาร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=kwO1-nJKmYw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vxKvKH37o1UI1751omZq2aDSm_UETu_9BUmmTsmBaHlmp__-rrH5WySE

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!