“พล.อ.ดาว์พงษ์ องคมนตรี” ลงพื้นที่จ.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของมรภ.เพชรบุรี และโรงสีแห่งความสุข ชุมชนไร่มะขาม

“พล.อ.ดาว์พงษ์ องคมนตรี” ลงพื้นที่จ.เพชรบุรี

ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของมรภ.เพชรบุรี และโรงสีแห่งความสุข ชุมชนไร่มะขาม

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ห้อง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมายังห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ผศ. ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

          ผศ. ดร.เสนาะ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งบัณฑิตวิชาชีพครูในสาขาต่างๆ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่ขาดแคลนครู ตามโครงการครูคืนถิ่น โดยเฉพาะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก หมู่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เด็กขาดแคลนและขาดโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้หลายด้าน มหาวิทยาลัยฯจึงร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สอนหลักสูตรความเป็นครูโดยใช้โปรแกรมการฝึกอ่าน พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน จัดอบรมและนิเทศติดตามการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูอีกทางหนึ่ง ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนายิ่งขึ้น

          ผศ. ดร.เสนาะ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีการผลิตครูระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร และพัฒนาคุณวุฒิครู 3 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู, ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมกำหนดแผนการเรียนการสอนของนักศึกษาครูคือ ครูดี ครูจิตอาสาและน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาท้องถิ่น

 

          จากนั้นเวลา 13.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง โรงสีแห่งความสุข ชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงสี โดยมี น.ส.สุนียรัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด นายอนัส เทพกลั่น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่มะขาม ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่มะขามร่วมให้การต้อนรับ

          นายอนัส กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่มะขามเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลไร่มะขามและพื้นที่ใกล้เคียงอีก 4 ตำบล ได้แก่ ต.หนองกระเจ็ด ต.สมอพลือ ต.ท่าเสน และ ต.ถ้ำรงค์ มีสมาชิกจำนวน 96 คน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวและปัญหาสินค้าตกต่ำ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ทำให้กลุ่มเกษตรกรชาวนามีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ามาช่วยดำเนินงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแก้ปัญหาการปลูกข้าว การแปรรูปสินค้าข้าวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชาข้าว โจ๊ก สบู่น้ำมันรำข้าว รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเกษตรระดับชาติ ชุมชนเกิดการพัฒนามีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง ประชาชนเกิดการรวมตัวกัน สีข้าวเอง ขายเองได้ราคาที่สูงขึ้น คนในชุมชนซื้อข้าวจากโรงสีในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และได้ข้าวที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


          ทั้งนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงสีแห่งความสุข และชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม จากชุมชนต้นแบบในจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=15i4Qo76KFc

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!