พิสูจน์ธรณีสงฆ์ “วัดเขาบันไดอิฐ”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ  อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรีพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ มอบหมายให้คณะกรรมาธิการฯ นำโดยนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ, ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล, ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์, นายทองแดง เบ็ญจะปัก เดินทางมาที่วัดเขาบันไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อมาร่วมสังเกตการณ์และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในการเดินสำรวจเพื่อรังวัดขอออกโฉนดที่ดินให้กับวัดเขาบันไดอิฐ โดยมีนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

พระปลัดบุญมี ปุญฺญภาโค เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐเปิดเผยว่าวัดเขาบันไดอิฐ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งมีการจัดตั้งมาประมาณ 250ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประกอบพิธีสังฆกรรมถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาติมีเสนาสนะเป็นหลักฐานที่มั่นคงและมีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาติดต่อกันทุกปีเป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นก่อนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ รศ. 121 (พ.ศ. 2445) และจัดตั้งขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ซึ่งแสดงว่าวัดเขาบันไดอิฐเป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 2 พ.ศ.  2535 และกฎหมายมหาเถรสมาคมทุกประการแต่เนื่องจากขณะนี้วัดยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินในการจัดตั้งวัด ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินการทางกฎหมายในบางส่วนเป็นไปโดยไม่สมบูรณ์ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะกรรมาธิการฯ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในการจัดตั้งวัดเขาบันไดอิฐให้เกิดความชัดเจนถูกต้องสมบูรณ์

ด้านนายกฤษณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพระปลัดบุญมี เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ ว่าวัดจะขอออกโฉนดที่ดินให้กับวัด แต่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเนื้อที่ภายในวัดเขาบันไดอิฐนั้นมีจำนวนกี่ไร่ จึงขอให้คณะกรรมาธิการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินให้กับวัด คณะกรรมาธิการฯ จึงได้ตรวจสอบและพบว่าวัดเขาบันไดอิฐเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งปรากฏตามบันทึกการเดินทางของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเคยเสด็จประพาส จ.เพชรบุรีในบันทึกถ้อยคำซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าวัดเขาบันไดอิฐเป็นวัดเก่าแก่และมีเนื้อที่อาณาบริเวณกว้างขวางทำให้คณะกรรมาธิการฯ เชื่อได้ว่าวัดเขาบันไดอิฐเป็นวัดซึ่งตั้งอยู่ก่อนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเช่นประมวลกฎหมายที่ดินพระราชบัญญัติป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมอบหมายให้สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ประสานงานยื่นเรื่องขอรังวัดออกโฉนด และเดินสำรวจรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดินให้กับวัด

นายกฤษณ์กล่าวต่อไปว่า จากการเดินสำรวจรังวัดของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ พบว่าจะต้องมีการดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดจำนวน 2 แปลง โดยแปลงที่ 1 เป็นที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งของวัดและอีกแปลงหนึ่งเป็นที่ดินซึ่งอาจจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรมแผนที่ทหารและกรมทางหลวงเป็นต้นซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันโดยคาดว่าจะสามารถขอออกโฉนดที่ดินให้กับทางวัดได้ภายในต้นปี 2565

ด้านนายปราณสุวีร์เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีวัดหลายแห่งประสบปัญหาเรื่องความชัดเจนของที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีแนวนโยบายให้สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสำรวจวัดต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาเรื่องกรณีดังกล่าวเพื่อหาแนวทางตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและเหมาะสมต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!