พ.ร.บ.คู่ชีวิต & สมรสเท่าเทียม พ.ร.บ.สีรุ้งแห่งเมืองเพชร

การอภิปรายงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไม่แตกต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลก็ไม่แตกต่างจาก
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่ออภิปรายงบประมาณแผ่นดินไปแล้วก็เหมือนกับด่ารัฐบาลรอบที่หนึ่ง เมื่ออภิปรายไม่ไว้
วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลก็เหมือนกับการด่ารัฐบาลรอบที่สอง
ตามประสาผู้แทนราษฎรระบอบประชาธิปไตยอายุ ๙๐ ปี
วนเวียนซ้ำซากอยู่กับการวิธีการที่จะได้หลอกด่ารัฐบาล พร้อมทั้ง
วาทกรรมที่จะพยายามล้มรัฐบาลด้วยสำนวนเดิม ๆ
มาตลอดหลายสิบปีโดยไม่มีแนวทางใหม่ที่สร้างสรรค์ให้เห็นความก้าวหน้า ผู้คนแห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก
ความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแตกต่างไปจากเดิมสุดกู่ เหลือเพียงพฤติกรรมของผู้แทนราษฎรที่ยังคงวนเวียนอยู่กับการต่อรองทางการเมือง พฤติกรรมที่จะสร้างคะแนนนิยมเพียงเพื่อให้เข้าสู่อำนาจหรือได้เข้าร่วมรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย การต่อสู้ทางการเมืองที่ยังอยู่ในวังวนคนรุ่นเดิมที่ถูกคนรุ่นใหม่มอง
อย่างเอือมระอา วิถีการเมืองเก่าและล้าสมัยเล่นพรรคเล่นพวกและใช้เสียงข้างมาก

ความพยามของรัฐบาลที่จะอยู่ต่อไปจนครบวาระดูเป็นเรื่องง่ายดาย เนื่องจากแรงต้านที่เหมือนความพยายามจะล้มรัฐบาลดูไม่มีทางเป็นไปได้ รัฐบาลอยู่ได้ด้วยเสียงในสภาและความสงบบนถนนของประเทศ เสียงสนับสนุนยังครบถ้วนและมีทั้งงูเห่าและ
ลิงกินกล้วยเข้ามาช่วยเสริมแรง ปรากฏการณ์ล้มรัฐบาลมองไม่เห็น
แต่ปรากฏการณ์พิเศษกลับเป็นความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ร่วมใจผ่านหลักการวาระแรก พระราชบัญญัติสีรุ้ง
ของบรรดาผู้หลากหลายทางเพศที่รวมเรียกว่า แอลจีบีทีคิว (LGBTQ) ประกอบด้วย เลสเบี้ยน (L: Lesbian) หมายถึง เพศหญิงที่มีความสนใจในเพศหญิงด้วยกัน เกย์ (G: Gay) หมายถึง เพศชาย
ที่มีความสนใจในเพศชายด้วยกัน ไบเซ็กชวล (B: Bisexual) หมายถึง เป็นกลุ่มที่ชอบเพศได้ทั้ง ๒ เพศ ทรานส์เจนเดอร์
(T: Transgender) หรือ คนข้ามเพศ หมายถึง กลุ่มคนที่มีการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด เควียร์ (Q: Queer) หมายถึง เป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบ รัก หรือเสน่หาในคนต่างเพศ เป็นกลุ่ม
คนที่อยู่ในสังคมไทยและทั่วโลก แต่ประเทศไทยให้การยอมรับและเมตตากับกลุ่มคนเหล่านี้จนไปไกลถึงขั้นออกกฎหมายยอมรับสถานะ

เพศธรรมชาติของชายและหญิงได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายเหมือนกันทั้งโลก ประเทศไทยมาไกลจนถึงขั้นที่ยอมรับความหลากหลายของเพศสภาพที่ต่างจากธรรมชาติเดิม
ความแตกต่างของเพศสภาพได้รับการยอมรับตามสมควรจาก
คนไทย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนาเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในบางพื้นที่ในคนหลาย ๆ กลุ่มก้อน ความแตกต่างทาง
ความคิดระหว่างคนที่เห็นต่างกับคนที่พยายามจะผิดเพศผิดธรรมชาติเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องทำความเข้าใจ ความแตกต่าง
ที่ยอมรับได้ต้องทำให้ลงตัวด้วยกฎหมายเพื่อให้สถานภาพมีความเท่าเทียมกัน ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต กับ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม อันเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเสนอโดยรัฐบาลเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ในระดับหนึ่ง ก้าวล่วงเกินไปกว่านี้
ก็คงเป็น พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่จะทำให้อิสรภาพสมบูรณ์แบบแต่ปัญหาข้างเคียงตามมามากมาย พ.ร.บ.สีรุ้งทั้งสองแนวทางกำลังรอการพิจารณาในวาระสุดท้ายของสภาสีรุ้งแห่งประเทศไทย

Pride Mouth เดือนแห่งความภูมิใจของผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ เป็นเดือนที่เตือนให้พวกเขาได้ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น คำถามที่คนเมืองเพชรต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะยอมให้ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องยอมรับได้ในสังคมเมืองเพชร ความหลากหลายทางเพศที่กำลังจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้บ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยนเร็วจนสังคมต้องช่วยกันขบคิด หรือเราจะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติที่ยึดถือความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ธงหลากสีสันกำลังโบกสะบัดท้าทายความคิดคนเมืองเพชรที่ความหลากหลายทางเพศสภาพมีอยู่จริง เช่นเดียวกับทุกหนแห่งในแผ่นดินไทย ผู้แทนเมืองเพชร
เป็นประธานกรรมาธิการด้านศาสนาย่อมต้องเผชิญแรงต้านจากกลุ่มผู้นำบางศาสนาที่ยอมรับไม่ได้ คนเมืองเพชรที่ยังเป็นอนุรักษ์นิยมก็คงเห็นว่ามาเร็วเกินไป หัวใจของเรื่องอยู่ที่คนเมืองเพชรยอมรับความหลากหลายเหล่านี้หรือไม่
คนเมืองเพชรพร้อมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของลูกหลานหรือไม่ เมื่อนั้นสีรุ้งก็จะอยู่ในหัวใจคนเมืองเพชร

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!