มติชาวอำเภอท่ายาง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายางนายสุจินต์ วาจากิจ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 และปรับปรุงทางแยกท่ายาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอนเขาวัง-สระพระ ที่ กม.168+955  ครั้งที่ 4 โดยมีนายนที ขวัญแพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี นำคณะวิศวกรชี้แจงรายละเอียดโครงการ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และประชาชนชาวอำเภอท่ายางกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟัง

                โครงการก่อสร้างดังกล่าว สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกลุ่มประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าชาวท่ายาง ได้ร้องเรียนผ่านนายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.จังหวัดเพชรบุรี ว่าได้รับความเดือดร้อนมานานจากการปิดสามแยกท่ายางในห้วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นเวลาหลายวัน ส่งผลกระทบกับชาวท่ายาง เนื่องจากความไม่สะดวกในการเข้าออกตลาดท่ายางทำให้รายได้จากการค้าขายของชาวตลาดท่ายางลดลงและเกิดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกท่ายางบ่อยครั้งจึงขอให้มีการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณสามแยกท่ายาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

                โดยนายสาธิตได้ประสานเชิญหน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ แขวงทางหลวงเพชรบุรี, อำเภอท่ายาง, คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง, ผู้ทรงคุณวุฒิของท่ายาง และส่วนที่เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่ายร่วมพิจารณา และเห็นว่าหากมีทางยกระดับ (สะพานข้าม) บริเวณสามแยกท่ายางจะก่อเกิดประโยชน์ให้แก่ชาวท่ายางและผู้ที่ใช้เส้นทางสายหลักทางหลวงแผ่นดินหมาย 4 ดังนั้นนายสาธิต จึงได้ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคม เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง อำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุ

                ต่อมาแขวงทางหลวงเพชรบุรีได้จัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ปรับปรุงทางแยกท่ายาง โดยกำหนดยกระดับความสูงของผิวจราจร และก่อสร้างจุดกลับรถใต้ทางแยก ที่ กม.169+106 ตอน เขาวัง-สระพระ ระหว่าง กม 168+550-กม.169+600 ระยะทาง 1.050 กม. และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและครั้งนี้เป็นการรับฟัง ครั้งที่ 4

                สรุปการรับฟังความเห็นดังกล่าวกรมทางหลวงได้นำเสนอรูปแบบการก่อสร้างสะพานข้ามสามแยกท่ายางและประเมินว่าจะใช้งบประมาณรวมประมาณ 100 ล้านบาท โดยจะมีการเวนคืนที่ดินบริเวณริมถนนและทำสะพานยกระดับตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ขนาด 3 ช่องทางจราจรรถทางตรงมุ่งหน้าลงใต้ และขึ้นเหนือใช้เส้นทางบนสะพาน ส่วนด้านล่างสะพานจะทำทางลอดใต้ ระดับช่องความสูงประมาณ 3 เมตร ผิวจราจรพื้นที่ใต้สะพานระดับเดิมไม่มีการขุดลดระดับเพื่อป้องกันน้ำท่วม (ถนนสายใหญ่ทางเข้า อ.ท่ายาง เดิมไม่อนุญาตรถขนาดใหญ่ใช้เส้นทางอยู่แล้ว รถใหญ่ต้องใช้ทางยกระดับหนองแฟบ ) ยกเลิกสัญญานไฟจราจร และทำวงเวียน 1 ชั้น ทั้ง 2 ฝั่ง (ลักษณะเช่นเดียวกับวงเวียนลอดใต้สะพานบริเวณแยก รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ ถ.บันไดอิฐ) รถที่มาจาก ถ.เพชรเกษม ต้องการเข้า อ.ท่ายาง สามารถเบี่ยงซ้ายวนรอบวงเวียนลอดใต้สะพานเข้า อ.ท่ายางได้ทันที ส่วนรถที่ออกจาก อ.ท่ายางต้องการไป อ.ชะอำ สามารถลอดใต้สะพานวนขวารอบวงเวียนเพื่อไปบรรจบกับถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ช่วงปลายสะพานข้ามแยก นอกจากนี้ช่องทางแยกไปบ้านหนองแฟบจะมีการปรับเสริมรูปแบบถนนที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ส่วนทางลอดอุโมงค์คลองสาย 3 ยังคงใช้สัญจรได้ตามปกติ และรถใหญ่สูงมากกว่า 3 เมตร ก็สามารถกลับรถโดยใช้ทางยกระดับขวาง ถ.เพชรเกษมของเดิมบริเวณบ้านหนองแฟบได้ตามปกติเช่นเดิม

                โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมีมติเห็นชอบโครงการ ทั้งนี้ยังมีประชาชนบางส่วนกังวลกรณีความชัดเจนค่าเวนคืนที่ดินและระยะเวลาการเวนคืนที่ดิน ซึ่งแขวงทางหลวงรับจะเร่งแจ้งผู้ถูกเวนคืนให้ทราบโดยเร็ว และเวนคืนในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีการเสนอเรื่องการปรับจุดที่ตั้งป้ายบอกเส้นทาง ซึ่งอาจบดบังหน้าบ้านประชาชน ซึ่งแขวงทางหลวงเพชรบุรีจะรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อกังวลใจจากประชาชนเพื่อนำไปศึกษาปรับแบบต่อไป

                สำหรับโครงการนี้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสรุปรูปแบบ และการตั้งงบประมาณการดำเนินการ  ปี 2566 และรอความชัดเจนระยะเวลาในการเวนคืนที่ดินหลังออกพระราชกฤษฎีกา โดยจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!