มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้าอันดับ 1 ประเทศไทย ‘มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2564’

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นนายกสภาฯ ที่ได้มอบนโยบายในเรื่องของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 8 คณะมาร่วมแก้ปัญหา หรือที่เรียกว่าบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ท้องถิ่นและชุมชนในกลุ่มเป้าหมายยั่งยืนและขยายผลสู่ท้องถิ่นและชุมชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาใน 2 จังหวัด คือ เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน โดยวิธีการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน

หลังจากที่ทำเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้ว ก็ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูล กำหนดพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เรียบร้อย ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และทุกโครงการก็จะดำเนินงานและกิจกรรมให้ตอบตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ 

จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้สมัครเข้าร่วม “การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564” หรือ 2021 Sustainable Community Development University Rankings” (SCDUR) โดย มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย (FPMUA) ประเทศไทย เพื่อเป็นการจัดอันดับแสดงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จาก  11 ตัวชี้วัดที่กระจายอยู่ใน 7 ด้าน ได้แก่

1. นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

2. หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

3. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

4. การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

5. การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

6. ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

7. รางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยเงื่อนไขสำคัญในการเข้ารับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตาม 30 ตัวชี้วัด กระจายอยู่ใน 6 มิติ ได้แก่

1. การประเมินคุณภาพด้านการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาของชุมชน

2. การประเมินคุณภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์ให้กับชุมชน

3. การประเมินคุณภาพด้านการบริการวิชาการ

4. การบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือประโยชน์

5. การประเมินคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้

6. การประเมินคุณภาพด้านความสามารถในการจ้างงาน ร้อยละการมีงานทำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในชุมชน

การประเมินคุณภาพรางวัล เป็นจำนวนรางวัลที่นักศึกษา และ/หรือศิษย์เก่าคณาจารย์ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

โดยผลการประกวด มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดอันดับให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2564 อันดับ 1 ของประเทศ (Sustainable Community Development University Rankings 2021 : SCD Ranking 2021) เป็นการจัดอันดับผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ช่วยให้ผู้สมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อและผู้ปกครอง สามารถเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมและวิธีการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปใช้กับชุมชนการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับนักศึกษาที่ช่วยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาสำหรับโปรแกรมที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นเครื่องมือประเมินการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ และวางเป้าหมายด้านการจัดการที่เหมาะสมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการแข่งขันระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยมีเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาการวิจัยชุมชนอย่างยั่งยืน ศิษย์เก่าที่ทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และรางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นมีนโยบายในการขับเคลื่อน 3 ข้อ คือ การกำหนดเป้าหมายชัดเจนที่เน้นผลลัพธ์เชิงคุณภาพเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การกำหนดกรอบแนวคิดที่เน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการทำงานในพื้นที่ และเน้นการบูรณาการของศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโมเดล เป็นรูปแบบในการผลักดันการดำเนินงาน เริ่มจากยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ขณะที่กระบวนการทำงานที่นำไปสู่เป้าหมายจนประสบความสำเร็จนั้น เราใช้กระบวนการทำงานแบบร่วมมือกันทั้งหมด ลงไปทำงานกับเจ้าของพื้นที่ คือหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจึงนำเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เราพบว่าการลงพื้นที่นั้นเป็นไปค่อนข้างยาก จึงได้มีการปรับรูปแบบการทำงานโดยใช้ตัวโมเดลที่เรียกว่า Diamond Model คือการทำงานจากส่วนราชการลงไปสู่ชุมชน ภายใต้การควบคุมการดูแลของมหาวิทยาลัยฯ และนายอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้ลงพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 31 ชุมชน มีพื้นที่ที่ดำเนินการสำเร็จ จำนวน 25 ชุมชนและพัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบ ส่วนอีก 6 ชุมชนดำเนินการได้เพียงระยะแรกเท่านั้น แต่จะมีการดำเนินการต่อไปหากสถานการณ์การการระบาดของ Covid-19 เบาบางลง

จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนได้อย่างตามแผนที่วางไว้  100% ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา เราสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตนเองได้ แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ และเป็นชุมชนที่เผยแพร่ความรู้องค์ความรู้ทั้งหมดไปสู่ชุมชนใกล้เคียงได้

โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2564 อันดับ 1 ของประเทศ (Sustainable Community Development University Rankings 2021 : SCD Ranking 2021) นับเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยฯ ในการลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนภายใต้ความต้องการของชุมชน และในปีต่อ ๆ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ยังคงเดินหน้าในการทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!