มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดนิทรรศการทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง

นำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง” โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานจากพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมและนำพระบรมราโชบายด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี ดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและแผนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาภายใต้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จนทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นิทรรศการผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

๒) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา

๓) โครงการยกระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

๔) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
๕)โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรรมสังคม

๖) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

๗) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อแก้ไขปัญญาและบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่าย และ

๘) โครงการศูนย์วิจัยมะริด – สิงขร รวมทั้งสิ้น ๒๓ บูธ การเสวนาเรื่องเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาท้องถิ่นทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า การออกร้านค้าและตลาดชุมชน PBRU Market จากผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย และจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแสดงชุด บาเสป ฮูลู” และการแสดงชุด ชาตรีเทิดไท้ เอกอัครศิลปิน องค์ภูมิพล ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเกิดขึ้นจากทุกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกัน
ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!