“มาฆบูชารำลึก”

เพ็ญเดือนสาม          บูชา               วันมาฆะ

เลิกลดละ              ปลดเปลื้อง       เรื่องเศร้าหมองโลกวุ่นวาย ไม่น้อย   คอยประคอง

พวกเราต้อง            มุ่งหวัง            ในทางดี

     วันดวงจันทร์       เสวย             มาฆฤกษ์

ชนชาวพุทธ             บุกเบิก            สู่ราศี

พระสงฆ์พัน            สองร้อย          ห้าสิบมี

ประชุมที่                พระวิหาร         เวฬุวัน

     โดยมิได้            นัดหมาย          กันมาก่อน

ลองคิดย้อน            ทุกรูป             พระอรหันต์

ปรากฏการณ์            บ่งชัด             อัศจรรย์

ผู้ยึดมั่น                 เห็นจริง           ยิ่งบูชา

     พระสงฆ์มา        ประชุม            ในวันนั้น

ต่างยึดมั่น               ในพระพุทธ        ศาสนา

ขอเอหิ                 ภิกขุ              อุปสัมปทา

องค์พระพุทธ      ศาสดา   ทรงประทาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!