มุมมองดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ดำรงตำแหน่ง

ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาระที่ ๒

โรงเรียนแห่งสมรรถนะมุ่งส่งเสริมคณิต-วิทย์-ภาษา

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการจากอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ ๖ คน กรรมการในส่วนบุคคลภายนอก ๙ คน ได้พิจารณาคัดเลือกให้ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ปัจจุบันอายุ
๕๐ ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวาระที่ ๒ หลังจากดำรงตำแหน่งครบ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

        ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนว่า จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เข้มข้น วัดและประเมินผลด้วยการสอบในระดับชาติ  ขณะเดียวกันเราได้พยายามส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ใช้สมรรถนะของตนเองที่เป็นผลจากการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมโครงงานต่าง ๆ ที่เด็กต้องใช้ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การประยุกต์นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

          “ถ้าเราติวเด็กเพื่อทำแต่ข้อสอบ  สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนจะไม่เกิดขึ้น เด็กจะได้เพียงความรู้ แต่เราต้องการให้เด็กได้ทั้งความรู้ควบคู่สมรรถนะ ประสบการณ์ทักษะชีวิต ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปเสนอในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ ปีการศึกษาที่ผ่านมา เราเริ่มส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์มีการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ
ในการทดลองแก้ไขปัญหา แสวงหาความรู้ ได้ทำในสิ่งใหม่ ๆ นอกเหนือ
จากการเรียนเพื่อไปทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว”

          ด้านการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า นอกจากการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามปกติแล้ว ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดสอนรายวิชาโทอิค TOEIC เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจให้กับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.๑-ม.๕ โดยมีหนังสือเรียน แบบฝึกหัด รวมถึง
การวัดและประเมินด้วยการจัดทำข้อสอบโทอิคร่วมกับศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี              

          “ปกติการสอบโทอิคเพื่อใช้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะใช้
ผลคะแนนสอบอยู่ที่ ๕๐๐-๕๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๙๙๐ คะแนน โดยภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ของโรงเรียนสาธิตฯ มีผลสอบ
โทอิคอยู่ ๗๕๐ คะแนน ถือว่าเป็นคะแนนค่อนข้างสูงมาก รุ่นก่อนหน้านี้
มีผลคะแนนสอบอยู่ที่ ๖๐๐ คะแนน ขณะที่ผลคะแนนสอบโทอิคของนักเรียนชั้น ม.๔ อยู่ที่ประมาณ ๔๕๐-๕๐๐ คะแนน ส่วนผลคะแนนของนักเรียนชั้น ม.ต้น
มีนักเรียนชั้น ม.๒ สอบได้ ๔๕๐ คะแนน โดยภาพรวมผลคะแนนการสอบเป็นที่น่าพึงพอใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ มีครูทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ โดยหลังจากนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ จะมุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบโทเฟล TOEFL กับไอเอล IELTS เนื่องจากมีหลายมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาโดยใช้ผลสอบโทเฟล TOEFL กับไอเอล IELTS เป็นทางเลือกให้กับเด็กนักเรียนที่สนใจเพิ่มเติมจากสอบโทอิค นอกจากนี้
ทางโรงเรียนสาธิตฯ ยังได้นำข้อสอบ CEFR เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล”         

          “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นโรงเรียนทางเลือก
เราจัดกระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป มีอิสระ
ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตรรายวิชาที่มุ่งเน้นทั้งด้านความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะในด้านต่าง ๆ
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ เราเชื่อมั่นว่านักเรียนแต่ละคน
มีความสามารถมีศักยภาพที่แตกต่างกัน โรงเรียน ครูมีที่หน้าที่กระตุ้นพัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กได้ใช้ความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจในตัวเอง ใช้ความคิดไอเดียต่าง ๆ ในการค้นคว้า แก้ไข
ปัญหา นำเสนอ ถ่ายทอดความคิด ทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เราไม่อยาก
สอนให้เด็กเป็นคอมพิวเตอร์ แต่เป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ นำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ ดีงาม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวในท้ายที่สุด.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!