ม.ราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ U2T

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” นำร่อง 16 ตำบลในพื้นที่ จ.เพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี มรภ.เพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรมนำเสนอโครงการฯ

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนานวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน โดยในปีงบประมาณ 2564 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือที่เรียกกันว่า “โครงการ U2T” ดำเนินการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลโดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสานความร่วมมือกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่

อธิการบดี มรภ.เพชรบุรี กล่าวต่ออีกว่า โครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา จำนวน 320 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตำบล โดยเป็นพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 13 ตำบล จาก 7 อำเภอ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 ตำบลจาก 3 อำเภอ อันประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี 7 อำเภอ ได้แก่ 1) อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้แก่ ตำบลช่องสะแก 2) อำเภอแก่งกระจาน ได้แก่ ตำบลป่าเด็ง ตำบลวังจันทร์ ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง ตำบลห้วยแม่เพรียง 3) อำเภอเขาย้อย ได้แก่ ตำบลห้วยท่าช้าง ตำบลทับคาง ตำบลบางเค็ม 4) อำเภอชะอำ ได้แก่ ตำบลบางเก่า 5) อำเภอท่ายาง ได้แก่ ตำบลบ้านในดง 6) อำเภอบ้านลาด ได้แก่ ตำบลไร่สะท้อน 7) อำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้แก่ ตำบลท่าตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย 1) อำเภอกุยบุรี ได้แก่ ตำบลหาดขาม 2) อำเภอทับสะแก ได้แก่ ตำบลเขาล้าน และ 3) อำเภอบางสะพาน ได้แก่ ตำบลทองมงคล

ทั้งนี้กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในตลอดเวลา 11 เดือนที่ผ่านมา จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ รูปแบบการบริหารที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565 อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ U2T และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายในพื้นที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการ อันจะนำไปสู่การถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอด พัฒนา และขยายผลในการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!