ม.ศิลปากร ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งมอบงานวิจัย ผลักดัน “จ.เพชรบุรี” เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของยูเนสโกชูจุดเด่น “อาหารผสานศิลป์” ดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก

“ผลที่ได้รับเกินความคาดหมาย คุ้มค่ากับที่ วช.ให้การสนับสนุน ดีใจ และขอบคุณทีมวิจัยที่สร้างสรรค์สิ่งดีงาม อยากให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่น ๆ แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจ ทำงานอย่างทุ่มเท การที่จังหวัดเพชรบุรีสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์” คำพูดของ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวขอบคุณคณาจารย์ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการส่งมอบผลการดำเนินงานการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี และการเปิดนิทรรศการ “ผลการวิจัยชุมชนต้นแบบจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมส่งมอบผลงานวิจัยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

                ในปี พ.ศ. 2564 “จังหวัดเพชรบุรี” ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก City of Gastronomy จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโก และประกาศผลช่วงปลายปีนี้ ภายใต้การนำของ “ผู้ว่าฯ ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์” ผวจ.เพชรบุรี ได้มีแนวความคิดนำภูมิปัญญาการทำอาหารคาวหวานเมืองเพชรบุรีผสมผสานกับต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ใช้คำว่า “อาหารผสานศิลป์” สื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิดความสนใจเป็นแรงจูงใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประกอบกับทาง “มหาวิทยาลัยศิลปากร” นำโดย รศ.ดร.ประสพชัย พสุนันท์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมคณาจารย์ได้ทำโครงการวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ “วช.” ได้เลือกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ในการดำเนินงาน “โครงการ
การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” ดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ผ่านกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม การดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และทำการส่งมอบผลงานวิจัยให้กับทางจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี

                ด้วยเสน่ห์ของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม อาหาร กระทั่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีต้นทุนทางศิลปกรรม “งานสกุลช่างเมืองเพชร” ที่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.ประสพชัย พสุนันท์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะได้ดำเนินการของทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทำโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” ผลงานวิจัยสามารถตอบสนองการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี ภายใต้ 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรี เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมระดมสมองเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายและกลไกของภาครัฐ

2) ศิลปะประยุกต์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผาชุมชนและเยาวชน, กิจกรรม “ถอดลายช่างเมืองเพ็ชร์สร้างงานศิลป์สู่เมืองสร้างสรรค์” โดยเชิญครูช่างเมืองเพชรบุรีที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานสกุลช่างแขนงต่าง ๆ ร่วมกันออกแบบลายไทยที่ใช้ในงานช่าง นำไปสร้างสรรค์ต่อยอดออกแบบเป็นลวดลายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

3) อาหารผสานศิลป์: สำรับเมืองเพ็ชร์และนวัตกรรมอาหาร จัดกิจกรรมเสวนาเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ “เมืองเพ็ชร์เมือง 3 รส” ณ สวนตาลลุงถนอม อ.บ้านลาด กิจกรรมสร้างสรรค์อาหารผสานศิลป์ที่มีการจัดวางอาหารคาวหวานเพชรบุรีใส่ภาชนะที่ผู้วิจัยดำเนินการออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นตาลและลูกตาล มีการคิดค้นสูตรเครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นจากเมืองเพชรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกันถึง 9 สูตร

4) กิจกรรมการประกวดมาสค็อตและโลโก้ประจำจังหวัดเพชรบุรี “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์”

5) การสร้างการรับรู้ผ่านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เที่ยวเมืองเก่า เล่าเรื่องเมืองเพ็ชร์ Phetchaburi Creative City” จัดทำ E-book เมืองเพ็ชร์ เมือง 3 รส และเมืองเพ็ชร์เพชรแห่งการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

6) การมีส่วนร่วมในการพัฒนากายภาพพื้นที่สร้างสรรค์ ทางทีมวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าเพชรบุรี ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพบริเวณลานวัดพลับพลาชัย ปูพื้นด้วยบล็อกคอนกรีตมีช่องระบายอากาศปลูกหญ้าลวดลายเพชรเป็นการร่วมมือกันทำขึ้นโดยชุมชน การจัดสวนแนวตั้ง รวมถึงใช้ศิลปะการวาดภาพตกแต่งบริเวณแท็งก์น้ำข้างศาลาการเปรียญโดยครูศิลปะในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการวาดภาพ

7) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการจัดเสวนา การจัดกิจกรรมเสวนาในหัวเรื่อง “เมืองเพ็ชร์” เพชรแห่งการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม จัดทำแอนิเมชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนย่านเมืองเก่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเพชรบุรี

8) ดำเนินการร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าจัดตั้งศูนย์ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน ณ ถนนคลองกระแชง

                รศ.ดร.ประสพชัย กล่าวว่า คณะนักวิจัยได้ดำเนินการวิจัยในชุมชนเป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนคลองกระแชง ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ และชุมชนวัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรีสามารถนำงานวิจัยไปใช้เป็นกรอบในการปรับยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด ในการตอบสนองภารกิจเร่งด่วนในการเสนอตัวและเข้าสู่สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านวิทยาการอาหาร Creative City of Gastronomy อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดไปสู่ระดับสากล โดยจังหวัดเพชรบุรีติดอันดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุด แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะกระจุกตัวอยู่ที่อำเภอชะอำ จึงมีแนวคิดว่าจะทำให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยวสู่พื้นที่อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามคติพจน์ที่ว่า “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าสู่อนาคต”

                นอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวตามบรรทัดฐานใหม่ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกและปลอดภัย โดยนักท่องเที่ยวจะได้เห็นจุดเช็คอินในชุมชนเมืองเก่ามากขึ้น และมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และจะสร้างจุดถ่ายจุดใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดเพชรบุรี โดยเป้าหมายของโครงการวิจัยที่จะสร้างอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านและพร้อมต้อนรับผู้คน ซึ่งคนกลุ่มนี้สามารถเป็น “นักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย” หรือนำเที่ยวได้ เพราะสามารถอธิบายถึงวิถีชีวิต อาหาร ร้านอาหาร วิถีการกินที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วิถีดั้งเดิมของชุมชน

                รศ.ดร.ประสพชัย กล่าวว่า โจทย์งานวิจัยเกิดจากปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนรวมของคนในพื้นที่กับทีมนักวิจัยนำความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาบูรณาการร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาตามความต้องการของชุมชน และสังคม ผลงานวิจัยชุดนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนให้เพชรบุรีก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน

                ด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “ วช.” ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การส่งมอบผลสำเร็จของโครงการวิจัยซึ่งดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนงานของ วช. ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัด ที่สะท้อนผลสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานภาคปฏิบัติ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ องค์กร ชุมชน และภาคประชาสังคม นับเป็นการเชื่อมร้อย เชื่อมต่องานพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ และคาดหวังว่าผลจากงานวิจัย จะสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ทุกภาคส่วน ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจ และส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดเพชรบุรีต่อไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!