รร.บ้านท่าไม้รวก ดินแดนคุณภาพแห่งการศึกษา

“โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก” แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนเด็กนักเรียนไม่ถึง ๑๐๐ คนก็ตาม มีผู้บริหาร ครูประจำการ ครูอัตราจ้างรวมแล้ว ๙ คน แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร คณะครู รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชนรอบโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษา จึงทำให้โรงเรียนบ้านท่าไม้รวกมีความโดดเด่น ได้รับรางวัลต่าง ๆ
มากมาย จนกล่าวได้ว่า “โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
ดินแดนคุณภาพแห่งการศึกษา”
 

รร.บ้านท่าไม้รวก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๗ ไร่เศษ หมู่ ๑ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ มี น.ส.ธนิตา เจริญยิ่ง อายุ ๔๖ ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้รวก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๙๓ คน ขณะนี้เปิดให้นักเรียนมาเรียนหนังสือที่โรงเรียน On Site ได้ตามปกติ

ผอ.ธนิตา ผอ.รร.บ้านท่าไม้รวก กล่าวว่า เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้รวกเป็นระยะเวลา ๕ ปี ด้วยข้อจำกัดของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนครูไม่ครบชั้น รวมถึงสาขาวิชาเอกไม่ครบ
ทุกกลุ่มสาระวิชา จึงได้นำระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ“ห้องเรียน DLIT” (Distance Learning Information Technology) เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ
การศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ระดับภูมิภาค จากศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล
ระดับภูมิภาค ภาคที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับประเทศ
โซนเขตตรวจราชการ ๕
(รับรางวัลปี พ.ศ. ๒๕๖๐) ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทอง ระดับภูมิภาค จาก สพฐ.
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าสุดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โครงการโรงเรียนแห่งความสุขของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ จาก
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๒

ผอ.รร.บ้านท่าไม้รวก กล่าวว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ้านท่าไม้รวกได้ดำเนินโครงการ “ห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนแห่งความสุข” เป็นการนำแนวทางการพัฒนา “ห้องเรียนคุณภาพ” นโยบายของ สพฐ. กับโครงการโรงเรียนแห่งความสุข
นโยบายของ ผอ.สุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๒
ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านครู ด้านผู้เรียน และด้านผู้บริหาร มาดำเนินการควบคู่กับแนวปฏิบัติของห้องเรียนคุณภาพของ สพฐ. โดยในระยะแรกได้ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ
อาทิ ห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนสื่อสร้างสุข ห้องเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) มีการวาดภาพเพ้นท์ผนังห้องเรียนให้น่าสนใจ มีสื่อการเรียนรู้
ชนิดต่าง ๆ ทั้งสื่อเทคโนโลยี มุมเกม มุมบทบาท
สมมติ มุมนิทาน ส่วนระดับประถมศึกษาปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนคณิตคิดสนุก ห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนรักษ์ไทย ห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนพอเพียง
โดยมีครู ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้ดูน่าสนใจ

ผอ.รร.บ้านท่าไม้รวก กล่าวต่ออีกว่า
นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา ทางโรงเรียนยังเสริมทักษะการปฏิบัติให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ที่เด็กสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสมัครใจ อาทิ ชุมนุมร้องเล่นเต้นรำ ชุมนุมเส้นสายลายศิลป์ ชุมนุมประดิดประดอย ชุมนุมคีตะมวยไทยเป็นการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย สามารถได้รับรางวัลในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน รวมถึงนำท่วงท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบการ
ท่องสูตรคูณเป็นกิจกรรมช่วงเคารพธงชาติที่ช่วยให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น พร้อมกับทบทวนสูตรคูณทางคณิตศาสตร์ ต่อมา
ทางกระทรวงศึกษาได้มีนโยบายด้านการฝึกทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทางคณะครูในโรงเรียนเห็นว่า ในระยะหลังมีคณะครูจากโรงเรียนอื่นให้ความสนใจ
มาศึกษาดูงานที่ รร.บ้านท่าไม้รวกเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องจัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่างจำพวกขนม ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนมีพื้นที่ว่างบริเวณหน้าโรงเรียนติดกับถนน พอที่ปรับปรุงเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มและขนม จึงได้ให้เด็กเรียนรู้การชงชา กาแฟ และเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่นักเรียนปลูก เช่น เห็ดนางฟ้า ผักชนิดต่าง ๆ
มาจำหน่ายให้คนในชุมชน สำหรับร้านกาแฟคอฟฟี่ TMR ยังได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ปกครอง และชาวชุมชนตำบลท่าไม้รวก หลังจากทราบว่าโรงเรียนจะเปิดร้านกาแฟจึงได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การทำเครื่องดื่ม
อาทิ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ เครื่องปั่นน้ำผลไม้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งร้านก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและชาวบ้านรอบโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีผู้บริหาร คณะครู มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง โดย
ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชาวบ้านในชุมชนที่เชื่อมั่น
เชื่อถือในหลักการบริหารภายใต้การนำของ ผอ.ธนิตา เจริญยิ่ง ที่เปิด
โอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและเป็นอีกกำลังหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าไม้รวกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสืบไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!