รร.วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) โรงเรียนแห่งความสุข

เน้นวิชาการ “O-Net, NT” สูงกว่าระดับประเทศ

เสริมทักษะดนตรีไทย-ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ปัจจุบันมี นางสาวจันทร์ทิมา สว่างใจ อายุ ๓๖ ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์กรุ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และรางวัลเกียรติบัตรคุรุชนคนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านการประเมินโครงการ “โรงเรียนแห่งความสุข” ระดับยอดเยี่ยมของ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ มีนักเรียนรวมจำนวน ๑๖๓ คน มีครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษารวม ๑๕ คน

.ส.จันทร์ทิมา ผอ.รร.วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) กล่าวว่า ตนเองเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๓ ปี มีความตั้งใจในพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะด้านคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ ฝึกให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออก ลงมือปฏิบัติ รู้จักการแก้ไขปัญหา ควบคู่กับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้คณะครูได้รับความรู้และพัฒนาทักษะแบบการสอนใหม่ ๆ ผ่านการอบรม การผลิตสื่อการสอน การสร้างเครื่องมือและแบบฝึกหัด ลดภาระการทำงานของคุณครู เพื่อให้คุณครูได้มีเวลาเต็มที่ในการเรียนการสอน

ผอ.รร.วัดโพธิ์กรุ กล่าวต่ออีกว่า ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทางคณะครูโรงเรียน
วัดโพธิ์กรุ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ได้พยายามปรับรูปแบบการเรียนการสอนของผู้เรียน
แต่ละชั้นให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน และผู้ปกครอง ตั้งแต่การสำรวจความพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ นักเรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เป็นเด็กเล็กจึงเลือกใช้กระบวนการเรียนแบบ On-Hand
จัดทำเอกสารเนื้อหาสาระ แบบฝึกหัด ควบคู่กับคลิปวิดีโอ ขณะที่เด็กโตชั้น ป.๔ – ป.๖ คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม
โปรแกรมกูเกิลมีท โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมกับคุณครูในการจัดการเรียนการสอนจนประสบความสำเร็จ

“ผลคะแนนสอบโอเน็ต O-Net ของนักเรียนชั้น ป.๖ และผลสอบ NT การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น ป.๓ ของ
โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ ในช่วงปีการศึกษา
๒๕๖๒-๒๕๖๔ ติดลำดับ ๑-๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
รวมถึงผลคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ป.๖ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เป็นผลจากความทุ่มเทและตั้งใจของคณะครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน เพราะนอกจากการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ทางคณะครูยังได้มีการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ให้นักเรียนฝึกทำ
ข้อสอบโอเน็ตย้อนหลัง มีการวิเคราะห์ผลคะแนนจากการทำข้อสอบ
แต่ละครั้ง ว่านักเรียนมีจุดบกพร่องในตัวชี้วัดข้อไหน เพื่อที่จะเสริมความรู้
ให้กับผู้เรียนตามแนวทางเรียนซ้ำย้ำเติมให้นักเรียนเข้าใจได้มากที่สุด”
ผอ.จันทร์ทิมา กล่าว

นอกจากการมุ่งเน้นด้านงานวิชาการให้แก่ผู้เรียน ทางโรงเรียนวัดโพธิ์กรุยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทยโดยมีวิทยากร “ครูเสน่ห์ ส.สร้อยทอง”
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทำหน้าที่สอนดนตรีไทยให้แก่นักเรียนจนสามารถ
ตั้งวงดนตรีไทยเข้าร่วมการประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกผักสลัด
ผักชนิดต่าง ๆ โดยไม่ใช้ดิน นำจำหน่ายเป็นผักสด สลัดโรล และแซนด์วิชจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

 ทั้งนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ได้ผ่านการประเมินโครงการ “โรงเรียนแห่งความสุข” ระดับยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ภายใต้นโยบายของ นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๒ โดยมุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนใน ๔ ด้าน ได้แก่
ด้านกายภาพ ด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านผู้บริหาร โรงเรียน
วัดโพธิ์กรุได้ร่วมกับชุมชน อบต.ท่าช้าง นำโดย นายปรีชา มากเกิด นายก อบต.ท่าช้าง ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านกายภาพภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เน้นความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบ และปลอดภัย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!